ލާޖެއްސުން ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފްގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ، “އެއްގޯތި އަނެއް ގޯއްޗާއި ބަދަލުކުރުން، ވަރުންއެޅުން، ނުވަތަ ބައިހަމަކުރުން” މިހެންނެވެ. ލާޖެއްސުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ މުޢާމަލާތަކަށްވީނަމަވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި ލާޖެއްސުމާގުޅޭ އުސޫލުތަކެއް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ލިޔެވިފައިވާތަން ފެންނާކަށްނެތެވެ. ގޯތީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ އެންމެހައި އުޞޫލުތައް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އުފަންވެގެންއައީ 2002 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ “ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކޮށް، ލިބިގަނެ، މިލްކުކޮށް، ވިއްކައި، ...

މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާ ވަކީލު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަސްމު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ފުރިހަމަ ރައްދެއް ދެވުމާއި، ރައްދު ދިނުމުގެ ތެރޭގައި އަނެއް ފަރާތުގެ ވަކީލު ކުޑަކޮށް ލަދުގަންނަވާލެވުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތުކުރައްވާ ވަކީލުންނަށެވެ. ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނު ތަޢުލީމުގެ ވަކީލަކު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކައަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިކަން ދިގުކޮށް އަރަބި ބަސްތަކެއް ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. މައްސަލައިގެ އަނެއް ޚަސްމު ތަމްޞީލުކުރައްވަން ...

ތިރީގައި މިވަނީ 13 މާރޗް 2015 ތާރީޚްގެ 23:13 މިނަޓްގައި، ރައީސް ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. މި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުން އެމަނިކުފާނު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުގައި މިވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކަވާފައެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަތީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށްފަހު، ޚުލާސާ ބަޔާނެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަރީޢަތުން އެފުރުޞަތު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން!  މިއަދަކީ ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ބޮލުގައި އެޅޭ ބަދުނާމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިޖުރާއަތުތައް ޢާންމު މީހާއަށް ވެފައިވަނީ ހައްލެއް ނެތް އަރަތަކަށެވެ. ޢާންމުންގެ ރުޅި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުވުމުގައި ކަމާގުޅޭ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިނެތުމަކީ މައިގަނޑު ސަބަބުކަމަށް ފެނެއެވެ. މިކަމުގެ ހައްލެއްކަމަށް ފެންނަނީ މި ދާއިރާއަށް ޢާންމުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވުމެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު އޮޅުން ފިލުވައިދީ އެއާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހަކީ އަޅުގަނޑު ކަމުގައި ދެކެނީއެއް ނޫނެވެ. ...

Logo Header Menu