Uncategorized

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ހަދިޔާ

ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ގިނައިން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅަށް އެހީތެރިވެދޭ ހެޔޮ ރަނގަޅު ރަޙުމަތްތެރިން ތިބި ވާހަކައެވެ. އަލްޙަމްދުލިއްލާހިއެވެ. ރަނގަޅު ރަޙުމަތްތެރިންނަކީ އެންމެނަށް ލިބޭ ނިއުމަތެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިން އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންނަށް އެކަނި ‘ހަދިޔާ’ ކުރެއްވި ޢަދަދުވެސް 100 މިލިއަނުން މައްޗެވެ. އެއީ ހެޔޮހިތުން ދޭ ހަދިޔާއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެ ނަސީބާމެދު ބަޔަކު ހަސަދަވެރިވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އެފަދަ ހަސަދައެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި، އިންތިޚާބީ ރައީސްއަށް ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވޭނޭ މަގުތައް ކޮށެވި އާރާސްތުވެގެން ދިއުމުން ދެން ފެންނަން ފެށީ އާދަޔާ ޚިލާފް މަންޒަރެކެވެ. އެކި ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގާއި ޢަމަލުތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ހައިރާންވާހާ އަވަހަށެވެ. ބަންދުގައި ތިބި ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރިއިރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއެވެ. އޭގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނޮވެމްބަރު 11 ތޯ 17 ތޯ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރާ ތާރީޚަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަހަ ދުވަހެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކަން އޮތްގޮތެވެ. އެކަމަކީ، އިރު އަރަނީ އިރުމަތިފަރާތުންކަމަށް ޚިލާފެއްނެތި އެއްބަސްވާ ބީދައިން ހުރިހާ ދިވެހިން އިއްތިފާޤު މައްސަލައެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މިގޮތަށް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، 2013 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ނުވަތަ ބައެއްގެ މަންފާއަށް އުފެއްދި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރާ ތާރީޚާމެދު އޮތް ސާބިތު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ގޮތް ހުސްވުން – މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކަލެއް!

ޤަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ބަލިކުރުމުގައި އިދިކޮޅުފަރާތްތައް ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މަންޒަރު އޮތީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ. އިސްލާޙަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވިސްނި ގިނަ މީހުންނާއި، އެމީހުންނަށް ފަހުން ވާގިވެރިވީ އެންމެންވެސް ތިބީ ޖަލުގައި، ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ދުރުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އޮތީ ވެރިކަމުގެ ބާރުގެ އުނގަށްވެއްޓި، ރިޝްވަތާ ފަސާދައިގައި، ނުވަތަ ޒާތީ މިނިވަންކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި ބަނދެވިފައެވެ. އަނިޔާވެރިކަން ހާމައަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރެވިދާނެބާ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށްވާތީ، އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤާނޫނުތަކުން ވަނީ ޚާއްސަ ޙިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދިނުމެވެ. ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ޢުއްމީދުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް އިޢުލާނުކުރެވުނު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން، ސަރުކާރުން ފަތުރާލި ދަލުގައި ޖެހުނު ކުދި މަސްތައް ދޫކޮށް، ބޮޑެތި މަސްތައް ލާނޭ ޖަގަހަތައް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޖުރާއަތުތައް މާރޗް މަހުގެ 20، 21، 22 މި ތިން ދުވަހު ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 3 މަޖިލީހެއްގައި ޖުމުލަ 9 ގަޑިއިރު، ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރީގައި އަޅުގަނޑުވެސް ހޭދަކުރީމެވެ. ލައްކަ މަންޒަރެއް ފެނުނެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހަމަތައް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެކެފަރަށް ބޯޓު އުރުމާއި، އެންދެރިމާގެ ބަލާފާސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު

ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި އުފަން ތާރީޚް ލިޔަން މިފެށުނީ ދާދި ފަހަކުންނެވެ. އެ އިންޤިލާބީ ބަދަލަށް އަދި ބައި ގަރުނު ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ކުރިން އުފަން ތާރީޚު ބަލަނީ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައިދިޔަ ދުވަސްވަރާ ގުޅުވާފައެވެ. މިގޮތަށް އެންމެ ޢާންމުކޮށް ކިޔައި އުޅުނީ “އެކަފަރު” ބޯޓާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. މިސާލަކަށް، “އަހަރެން އުފަންވީ އެކަފަރު ބޯޓު އުރުނު އަހަރުގެ ކުރީގެ އަހަރު” ފަދަ ގޮތްގޮތަށެވެ. އެކަފަރު ބޯޓަކީ ހުވަދު އަތޮޅު މާމުޓާ ކައިރީގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރޭޕް ކުރެވުނު ކުއްޖާއަށް 100 އެތިފަހަރުން ޒިނޭގެ ޙައްދު

ދުވަސްވަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެދުމުގެ ކުރިން، ސުމުއްވުލްޢަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅުއްވައި ތަންފީޛްކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދުވަސްވަރެވެ. މުޙައްމަދު ޢަމީން ގެންދެވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުން އަންހެން ކުދިން މާލެ ގެންނަވައި،  އެކުދިންނަށް ތަޢުލީމު އުނގަންނަވައި ދެއްވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން ކުރެއްވުމުގެ ނިޔަތާމެދު ތާރީޚީ ބައެއް ލިޔުންތެރިން ސުވާލު އުފައްދަވާފައި އެބަހުއްޓެވެ. މުޙައްމަދު ޢަމީންއަކީ އަންހެން ކުދިންގެ ތަޢުލީމުގެ ބާނީކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުމާމެދުވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މަނީ ލޯންޑްެރިންގ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކީލުންގެ ޒިންމާ!

ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ސަނަދު ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޤާނޫނުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ މާހިރުންނެވެ. ވަކި ދާއިރާއަކަށް ޚާއްސަވެގެން މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް މަދު ވަކީލެކެވެ. “ޖިނާއީ، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުމާއި، ވަރި ކައިވެނީގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެގްރީމެންޓް ހަދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް” ކޮށްދޭކަމަށް އެކި ވެބްސައިޓުތަކުގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. ބައެއް ވަކީލުންގެ ޚިދުމަތް “ރިލޯޑް އަދި ރާސްޓަސް” ކޮށްދިނުމާ ހަމައަށްވެސް ފުޅާކުރެވިފައިވާތީ ފެނެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ގިންތިއަށްވުރެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސެކިއުރިޓީއާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު

ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މީހަކު އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބަލައި، ފާރަލުމަކީ އެމީހެއްގެ ރުހުން ނުދޭހާ ހިނދަކު ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަމުދުން މީހެއްގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކަމަށްބުނެ ސެކިއުރިޓީދޭއިރު، އެ ސެކިއުރިޓީގެ ސަބަބުން ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނުވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް