ޚިޔާލު

ސިޔާސީ ހައިސިއްޔަތު ޚާއްސަކުރުން

ކައުންސިލްތަކަށް ވަކި ނިސްބަތަކުން އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތަށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިސްލާހްކުރުމުގެ ބިލެއް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ މިއަދު ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން އަޅުއްވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރެވެންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ކައުންސިލްތަކުން އެކަނިކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ބަދަލު މާ މުހިންމެވެ. ޕާލަމެންޓުން މިންތިއާ ގިންތިއަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރުމަކީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަތޮޅުވެރިންނަށްވެސް ހިއްޕޭނީ ވަލުގައެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމުގެ އަޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތްތައް ފަރިތައެވެ. ކުޑައެއް ބޮޑެއް ނެތި އެވާހަކަ އެމަގުން ނުދައްކާ އެކަކު ނެތެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިންގަންތިބި މީހުންވެސް ދައްކަނީ ހަމަ އެވާހަކައެވެ. ރާގުގައި ކުޑަ ތަފާތުތަކެއް ހުއްޓަސް ކިޔަނީ އެއް ލަވައެކެވެ. ދައުލަތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައި އޮތީ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ކިޔުނު ލިޔުމުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ފޮތުގައި ދައުލަތުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައެޅީ މައިގަނޑު ތިން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންތިޚާބު ފަސްކުރުން

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އިޢުލާނުކުރެވުމާއެކު ރައީސް ޔާމީން އޭނާގެ އައުވާނުންނާއެކު މިސްރާބުޖެހީ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ސިވިލް ކޯޓާ ދިމާލަށެވެ. އެ ކޯޓުގައި ނުހަނު އަސަރާއެކު ވިދާޅުވީ އޭނާ ގެންގުޅުއްވާ ޕާޓީގެ ރައީސް އޭނާއަށް ކުރެއްވި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިޔައިރު، އެ ތާއީދާއެކު ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަން ލިސްޓުކުރެވުނު ޑޮކިއުމަންޓް އޮތް ހާޑްޑްރައިވް ވެސް ގެންދަވައިފިކަމުގައެވެ. އެ ހާޑްޑްރައިވްއާ ނުލައި ލޯކަލް ކައުންސިލް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން

މީހުންގެ ގޮވަތިގެދޮރަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ތަނެކެވެ. އަދި އެއީ އޭގެ ވެރިންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރިކަން އިހްސާސްކުރެވެންޖެހޭވެސް ތަނެވެ. ކުށުގެ ޢަމަލުތަކާއި ކުށްވެރިންގެ އުނދަގޫ ބޮޑު މިޒަމާނުގައި ގޭގޭގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ވަރުގަދަކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކެމެރާ ހަރުކޮށްގެން ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ ގާޑަކު ބަހައްޓައިގެން ގޭގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ކުރާ ޚަރަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓެކެވެ. އެއީ ޟަރޫރީ ޚަރަދެކެވެ. ދަންވަރު ވަގަށް ގޭގެއަށް ވަދެއުޅޭ މީހުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!

އޭސީސީއިން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު ރިޕޯޓު ޢާންމު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރޯދަމަހު ދިވެހިން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވުމުން ކޮބާ ރޯދަތޯއޭ އަހާލާ ގޮތަށް މިހާރު ސުވާލުކުރަނީ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތްތޯއެވެ. އެ ލިސްޓަކީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ މިނެކިރާ މީޒާނަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް މީހާއަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެކެވެ. ނަން ނެތްނަމަ އަމީނެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. އޭސީސީއިން ޢާންމު ކުރި ރިޕޯޓުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ސަފްޙާތަކަކީ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުން މަނާކުރުން.

ޤާނޫނު ނަންބަރު  28/2016(ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް 3 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް، ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން އެއްވެސް ޙައިސިއްޔަތަކުން އެ އިންތިޚާބެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނޭކަމަށް ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި އޮންނަނީ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މެންބަރަކު، ޤާނޫނުއަސާސީއިން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ބާއްވާ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މަންޑޭލާ ރޫލްސް

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ނުވަތަ މަންޑޭލާ ރޫލްސް އަކީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިރާސާއަކަށްފަހު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖެނެރަލްސް އެސެމްބްލީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކެކެވެ. މި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވެ، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއިން ފާސްކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 2015 ތާރީޚުގައެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުން

‘ކަރުނަޔާ ނުލައި ކެއްކުން’ ‘ތަފާތު ކާނާ’ ފަދަ ކެއްކުމާ ގުޅޭ ފޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢާންމެވެ. މި ލިޔުން ވައްތަރުވާން އުޅޭނީ އެފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިހުރި ފަދަ ރެސިޕީއަކާއެވެ. ‘ޤާނޫނަށް މަގެއް’ އަދި ‘މުޢާމަލާތަށް މަގެއް’ ފަދަ ޖައުހަރުތަކާ އެއްހަމަ ނުވިޔަސް، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގައި ކުރާންވީ ކަންކަމާއި ކޮށްގެންނުވާނޭ ކަންކަން އެއް ލިޔުމަކުން ފެންނަން އޮތުމަކީ ފަސޭހައެއްކަމަށް ފެންނާތީ ލިޔެލަނީއެވެ. ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. ޤާނޫނު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވޯޓު ދޭންވީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށް؟

މޫސުން ފެށިއްޖެއެވެ. ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ހިތުން ނުކުމެ ތިބި އެތައް ބަޔެކެވެ. އަތުން ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ވިޔަސް، ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއް ވެގެން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިބި ‘އިޚްލާސްތެރިންގެ’ ބިޔަ ޖަމާޢަތެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އޮޅިފައި ނޯންނާނޭ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އެދޭ އެންމެންނަކީ އެ ވިދާޅުވާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ދައުލަތުން އެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބާމެދު ސުވާލުކޮށްލަންވެސް ނުކެރުނު ދުވަސްތަކެއް ވެއަތުވެއްޖެއެވެ. ދިއުޅި އެއްނުވާ ލައްކަ އުސޫލުތަކެއް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގައި އަށަގެންފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ބައެއް އުސޫލުތައް މި ސަރުކާރަށްވެސް ވަނީ ވާރުތަވެފައެވެ. ހަމަ ފެނިވަޑައިގަތީމާ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެކެވެ. އެކަން އެހެން އޮންނަ، ނުވަތަ އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ބުނެދެވޭ އެކަކުވެސް އެއިން އިދާރާއަކު ނުހުރެއެވެ. އެންމެ ތިލަކޮށްވެސް ލިބޭ ޖަވާބަކީ ‘އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާފައި އޮންނަ ގޮތް’ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް