ޚިޔާލު

ޕިއްޒާ ވަށްކޮށް އޮންނަނީ ކީއްވެ؟

އަޅުގަނޑު ބްލޮގްގައި ލިޔާ ކޮންމެ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެންވެސް ކޮންމެވެސް ވަކީލަކާ، ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކާ، ނުވަތަ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ދެވިދާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ޢާންމުކޮށް ވަކީލުންނާއެވެ. ބްލޮގުގައި ލިޔާނޭ ރަނގަޅު ލިޔުމެއްގެ ޚިޔާލަކަށް އެދުމުން މިރޭ ވަކީލަކު އަޅުގަނޑަށް ނިކަން ރަނގަޅު މަޝްވަރާއެއް ދިނެވެ. ތިޔައީ ދެން ކޮން ކަމެއްހެއްޔޭ، އަބަދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރޭ ޤާނޫނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ ޖުޑީޝަރީއޭ ކިޔުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ބައެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން!

 ސަރުކާރަކީ ދައުލަތެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން އިސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އެކަށައަޅާ އިންތިޒާމެކެވެ. ރައްޔިތުންނާމެދު އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނީ އެ މީހުންނަށް އެ ބާރު ދިން ފޮތުގައި ބުނެފައި އޮތް އިމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އިމުން ބޭރުވާނަމަ، އެކަން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމުވެސް އެ ފޮތުގައި އޮންނާނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ބަލަން އިސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަހަރެން އަދާކުރީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއެވެ.

މިކަމާ މެދު ވިސްނާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. “އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހޭ އެއީ މަގޭ ވަޒީފާއޭ” ބުނަމުން އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ދެވޭ އަނިޔާތަކުގައި ޝާމިލުވަނީ ދައުލަތުގެ ކިތައް މުވައްޒަފުންތޯއެވެ. އެއްބަޔަކު ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު އަޅާނުލާ ހަނު ތިބުމުން އެކަމަށް ތަރުހީބުދެއެވެ. “އެއީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއޭ” ބުނުމަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ފެށުނު ސަޤާފަތެއް ނޫނެވެ. ނާޒީ ޖަރުމަނުގައި ހިޓުލަރުގެ ފައުޖުތަކުން ޔަހޫދީންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިން ސިފައިންވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވަޒީފާއަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިކަމަށް ވާގިވެރިވުން

Richard Kuklinski އަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާ އުފަންވީ 11 އޭޕްރިލް 1935 ގައެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 70 އަހަރުގައި 5 މާޗް 2005 ގައެވެ. Richard Kuklinski އަކީ އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދެ ދަރިންނާއެކު ހެޔޮވަރުގެ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އާޢިލާގެ ޚަރަދު ބަރަދަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އޭނާ ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތަކީ އަގު ނަގާގޮތަށް މީހުން މެރުމެވެ. 18 މަސް ދުވަހުގެ އަންޑަރކަވަރ އޮޕަރޭޝަނަކަށްފަހު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނަޓްވަރުލާލް؛ ތާޖްމަހަލް ވިއްކާލި ޤާނޫނީ ވަކީލު

އިންޑިޔާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު މިތުލޭޝް ކުމާރު ސްރީވާސްތަވް، ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ނަޓްވަރުލާލް އުފަންވީ 1912 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓްގައެވެ. ނަޓްވަރުލާލް އަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ނަމަވެސް އޭނާ މަޝްހޫރުކަން ހޯދީ ޓެކުމުންނެވެ. ޢާމްދަނީ ހޯދުމަށް ޓެކުމަކީ ރަސްމީ މަސައްކަތަކަށް ހެދިއިރު އާދަޔާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް އޭނާ ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭނާގެ ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން، ބިހާރުގައި އޭނާ އުފަންވި ވިލެޖްގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ސުވާލާއި، އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޖަވާބު

ދުސްތޫރީ ފަސާނާގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބޭއްވި ފޯރަމް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. ޓީވީއިން ބެއްލެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ފަސާނާގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަސާނާގައި ހިނގި އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ސުވާލާއި، އެ ސުވާލަށް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދެއްވި ޖަވާބެވެ. ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ “ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވަދެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޑޮކްޓްރައިން އޮފް “ލާހިކައެއް ނޫން”!

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން 56 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. އެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޗްކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޗްކުރުން ކަމުގައި ބައްލަވައި އެމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޭރިގަތުން

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ނަމަވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެބާރު ލިބިދީފައިވާއިރު، އެމާއްދާގެ ޢިބާރާތުގައި ބުނަނީ ‘ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފްވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.” މިހެންނެވެ. މިމާއްދާގެ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވި ބޮޑު މަންޒަރު

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމާ އެންމެ މުހިންމު އުންސުރަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެވެ. ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރާ ކޮޅަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެދައްކަނީ އެމަންޒަރެވެ. ޖަލްސާތަކާއި ސިޔާސީ މުޒާހަރާތަކަށް އެއްވާ މީހުންގެ ޢަދަދުގެ ވާހަކައިން ތާއީދު ވަޒަންކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައިވެސް ކަން އޮތްގޮތެވެ. ފައިސާ ދީގެންނާއި، ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން ސިޔާސީ އެއްވުންތަކަށް ބޯގިނަ ކުރުމަކީ ސިޔާސީ މީހުން ކުޅޭ ކުޅިއެކޭ ކިޔާތީ އިވެއެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޕެޓިޝަން

ޕެޓިޝަންއޭ ކިޔަނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޚާއްސަ މަޤުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް، ގިނަ ބަޔަކު ސޮއިކޮށް ރަސްމީ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އިލްތިމާސަށެވެ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ދަޢުވާ ފިޔަވައި، ވަކި ކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުން އެދި، ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ މަޑު ޖައްސާލަ ދިނުމުގެ އަމުރަކަށްއެދި މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށްވެސް އިނގިރޭސި ޤާނޫނީ ބަހުރުވައިގައި ޕެޓިޝަންއޭ ކިޔައެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ޕެޓިޝަންގެ ޢާންމު ތައުރީފާއި، އޭގެ ތާރީޚާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް