އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!

އޭސީސީއިން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު ރިޕޯޓު ޢާންމު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރޯދަމަހު ދިވެހިން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވުމުން ކޮބާ ރޯދަތޯއޭ އަހާލާ ގޮތަށް މިހާރު ސުވާލުކުރަނީ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތްތޯއެވެ. އެ ލިސްޓަކީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ މިނެކިރާ މީޒާނަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް މީހާއަކީ ޚިޔާނާތްތެރިއެކެވެ. ނަން ނެތްނަމަ އަމީނެކެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ. އޭސީސީއިން ޢާންމު ކުރި ރިޕޯޓުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާ ސަފްޙާތަކަކީ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. އެއީ އެސް.އޯ.އެފް. ގެ ބޭންކް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓެވެ. އެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިހުރީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ. އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމަށްވާތީ އެ އެކައުންޓުން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ވަދެފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ އެކަމުގައި ސުވާލު އުފެއްދުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމައެކަނި އެ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ނިންމުމެއް ނިންމުން ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް ނުފެނެއެވެ.

އެ ލިސްޓުން ފެންނަ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިވަނީ އެންމެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ބިލިއަނުން ހިނގި ޚިޔާނާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ހިއްސާއަކީ ހަމަ އެންމެ 1 މިލިއަން ޑޮލަރުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވީތޯއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ފައިސާ ގޯނި ހިފައިގެން ހިނގިކަމަށް ބުނި މެންބަރުންގެ ނަން އަމުދުން ނުވެސްނެތެވެ. އެއިން މެންބަރަކަށް އެފައިސާއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުލިބޭކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިންމަންވީތޯއެވެ.

އުނިކަމެއް އުޅެނީ އޭސީސީގެ ތަޙުޤީޤުގައެވެ. އޭސީސީއާ ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ އެސްއޯއެފްގެ އެކަންޓް ސްޓޭޓްމަންޓް ހޯދައި ޢާންމު ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެ މިންވަރަށް ބޭންކުގެ ރިސެޕްޝަންގައި އިންނަ މުވައްޒަފަށްވެސް ތަޙުޤީޤުކޮށްލެވޭނެއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރުން ދެތިން ބަޓަނަށް އޮބާލީމާ ކުރިމަތިން އެސްއޯއެފްގެ ޢަމަލުގެ ފަތް އޮންނާނީ ފެންނާށެވެ. އޭސީސީއިން ބަލަންވީ އެކިއެކައުންޓްތަކަށް ވަދެފައިވާ ފައިސާއަކީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެން ވަދެފައިހުރި ފައިސާއެއްތޯއެވެ.

އެ ލިސްޓުގައި ނަން އޮތް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވާގޮތުން، ދައުލަތުގެ އިސް މަޤާމެއްގައި ހުރި ބޭކަލެއްގެ އަރިހަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަމެއްގައި އެހީއަށް އެދިގެން ދިއުމުން އޭނާގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު ދިނުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ގުޅުއްވާފައި މިހާރު އެކައުންޓަށް ފައިސާކޮޅެއް ޖަމާކޮށްދީފައި ހުންނާނޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ބެލިއިރު ހާހެއްހައި ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. އެ ފައިސާ ޖަމާކުރީ އެސް.އޯ.އެފް. ގެ އެކައުންޓުންނެވެ. މި މީހާ އެ ކުންފުންޏާ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ކުރީކީއެއް ނޫނެވެ. އެހީއަށް އެދުނީވެސް އެކުންފުންޏާ ގުޅުމެއްހުރި މީހެއްގެ ފަރާތަކުން ނޫނެވެ.

އޭސީސީއިން މުޅި މައްސަލައިގެ ރަނގަޅު ތަޙުޤީޤެއްކުރިނަމަ، އެސް.އޯ.އެފް. ގެ އެކައުންޓުން އެކި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާވި ފައިސާއަށް އޭގެ ފަހުން ވެފައިހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާނެއެވެ. ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގާފައި ހުންނާނީ ބޭންކިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިންނެވެ. ކޮންމެވެސް އާދަނެއް ނުވަތަ ބަކުރެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ އެހެން ވިޔަފާރި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް، އަސްލު ލިބެންޖެހޭ މީހާއަށް ލިބޭނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އެ ފައިސާ އެއް އެކައުންޓުގައި އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށް އަނެއް އެކައުންޓަށްދާއިރު ދާނީ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އުނިވެގެންނެވެ. މިގޮތަށް މުޢާމަލާތް ހިންގުމުން އަސްލު ފައިސާ ލިބުނު މީހާގެ އެކައުންޓަށް އެސް.އޯ.އެފް.ގެ އެކައުންޓުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވަދެފައިހުރިކަމަށް އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓުން ނުދައްކާނެއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަތަކަކީ ތަޙުޤީޤުކުރުން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެނގިހުރެ ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވެ މަންފާހޯދި ޚިޔާނާތްތެރިންނަކީ ކޮބައިކަން ހޯދޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހަމައެކަނި ޙުއްޖަތަކީ އެސް.އޯ.އެފް.ގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓްކަމަށް ވުމަކީ ގޯހެކެވެ. އެ ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ނަން ހިމެނޭ އެންމެންނަކީ އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ. ގެ ތަޙުޤީޤުގައި އެހީތެރިވެވިދާނޭ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނޭކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެއްބަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ މީހެއްގެ އަމާނާތްތެރިކަމާ ޚިޔާނާތްތެރިކަން ވަޒަންކުރާ މީޒާނަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އޭސީސީއިން ކޮށްފައިވާ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުން އެނގުނީ އޭސީސީއިން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ނެތްކަމެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު އަލުން ހިންގަންޖެހިފައި އޮތްކަމެވެ. ހަމައެއާއެކު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ނަމުގައި 3 އަހަރުވަންދެން ހިންގި މަސައްކަތުން އޭސީސީގެ މެންބަރުން މަޤާމަށް ކުފޫ ހަމަނުވާކަން ސާބިތުވުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ނުވެއެވެ. އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭނޭ އެންމެ އިސް ފިޔަވަޅަކީ އޭސީސީގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރެވި، އަލުން އެ ތަޙުޤީޤު ހިންގޭނޭ ޤާބިލު ބަޔަކު މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމެވެ.

މި އާޓިކަލް ބައްލަވާ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން ރަނގަޅު؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު، ޢަބްދުﷲ ދީދީ ގެ މައްޗަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް އެ ސަރވިސްއިން …