އެންމެ ކޮރަޕްޓް ފަނޑިޔާރު

ނިޔާ ކަނޑައަޅާ މީހުން އިންސާފުން އެއްކިބާވެއްޖެއެވެ. އިންސާފަކީ ގަނެވިއްކާ އެއްޗަކަށް ހަދައި، އެ ބާޒާރުގައި ނިކަމެތި މީހާ ބާކީކޮށްފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ އިޖުރާއަތު އަވަސްވުމާއި ލަސްވުމަކީ އަގުމަގު ކުރެވޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ހަދައި، އިންސާފާމެދު ކުރާ އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅުވެސް ނިއްވާލައިފިއެވެ. ޢާންމު ރައްޔިތުން ކޯޓޭ ކިޔާއުޅޭ އެ ވިޔަފާރި މަރުކަޒުން ވިއްކަނީ މައިގަނޑު ދެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. އެއީ އަދުލާއި އިންސާފެވެ. ޟަމީރާއި، ސަލާމަތް ބުއްދިއާއި ހޮޔޮ ވިސްނުމަކީ އެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއެކު ހިލޭދޫކޮށްލެވޭ އެއްޗެކެވެ.

މިކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތަށް ބީރައްޓެހި ވާހަކަތަކަކަށްވީނަމަވެސް މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމެވެ. މާތްﷲ ގެ ހެޔޮ ރަހުމަތުން، ނިހާޔަތަށް އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުން ތިބި މުޖުތަމައުއެއްގައި އުޅުމުގެ ހެޔޮ ނަސީބު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތަސް، ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައަށް ގޮސް ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިތިބި ފަނޑިޔާރުންނާއި ފަނޑިޔާރުގެތައް މަދެއް ނޫނެވެ. ބޭއިންސާފަށް ބީރައްޓެހި މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތަކަށް މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް މިސާލުތައް ދަންނަވާލާނަމެވެ.

‘ކިޑްސް ފޮރ ކޭޝް ސްކޭންޑްލް’ މައްސަލަގަނޑު ފުރަތަމަ ޢާންމުވީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައެވެ. އެއީ ޕެންސިލްވީނިއާގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު ހިންގި ބޮޑުވެގެންވާ ޖަރީމާއެކެވެ. ކުޑަކުދިންކުރާ ކުށްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ މިފަނޑިޔާރު ވަނީ އޭނާގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި 4000 އަށްވުރެ ގިނަކުދިން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކުގައި ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެކުދިން އިސްލާޙްކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޕްރައިވެޓް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުތަކަކީ އެތަނުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރުންނާއި އެކި އިދާރާތަކުން ބޮޑެތި ޢަދަދުން ހޭދަކުރެވޭ ތަންތަން ކަމަށްވެފައި، އެތަނުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމަކީ އެތަނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނޭ ކަމަކަށްވާތީއެވެ. އެ ސެންޓަރުތަކުން ގެންދިޔައީ މި ބުނި ފަނޑިޔާރަށް އޭނާގެ ކަޓު ބަރާބަރަށް ދެމުންނެވެ. 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2008 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އެ ފަނޑިޔާރާ ގުޅޭ 4 މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ކޮންޑަކްޓް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެ ބޯޑުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ބެލި، ތަފާތު 48 ކުށެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލުނީ 26 ޖެނުއަރީ 2009 ގައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ އެ ޝަރީޢަތް ނިމުނީ 18 ފެބުރުއަރީ 2011 ގައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ 28 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލާން ޙުކުމް ކުރެވުނެވެ. އެ މައްސަލަތައް ބެލުނުއިރު، އޭނާ ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ހޯދާފައިވާ ނުޙައްޤު މުއްސަނދިކަން އެއްބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާކަންވެސް ހާމަވިއެވެ. އެއީ މުޅި އެމެރިކާވެސް ސިއްސުވާލި ކަމެކެވެ.

ވަރޖިނިއާގެ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވީ ނިމިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ކޯޓުގެ މަރާމާތުގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ ގެކޮޅުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވިކަމާއި، ކޯޓުގެ ބޭނުމަށް ގަނެފައިވާ މޭޒާއި ސޯފާ ފަދަ ފަރުނީޗަރުތައް ފެނުނީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ ގެކޮޅުންނެވެ. 24 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު ދިހަހާސް ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ވަނީ ޙުކުމް ކުރެވިފައެވެ. ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މުއްދަތުގައި އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވަނީ ވަރޖިނިއާގެ ޕޮލިޓިކަލް ކޮރަޕްޝަންގެ ތާރީޚާ ގުޅޭ ބޮޑު ފޮތެއްވެސް ލިޔުއްވާފައެވެ. ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް އެންމެ ފަހުން ސާބިތުވީ އެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށެވެ.

އެމެރިކާގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތައް ކުރެވުނީމާ އެ މައްސަލަތައް ބަލައެވެ. ނުބަލައިފިނަމަ އެ މުއައްސަސާވެސް ޒިންމާކުރުވައިގެން އެ މައްސަލަތައް ބަލަން މެދުވެރިކުރެވެއެވެ. ދެންވެސް ނުބަލައިފިނަމަ ޢާންމު ރައްޔިތުންނާހަމައަށް އެކަމެއް ތިލަވެ، އެކަމެއް ޤާނޫނުގައި އޮތް މަގަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ބާރުއަޅައެވެ. އެ ގައުމުގެ މީހުން އެގޮތަށް އެކަން ކުރަނީ އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އިންސާނުންނަށްވާތީ ކުށެއް ކޮށްފާނޭކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ. އެ ގައުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ބައެއް ފަހަރަށް އެފަދަ ތުހުމަތުތައްވެސް ކުރެވޭތީއެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުގޭގެ އިންސާފުވެރިކަމަކީ ޤައުމިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އުންސުރުކަމަށް އެމީހުން ޤަބޫލުކުރާތީއެވެ.

މި އާޓިކަލް ބައްލަވާ

ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވަނީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ދަށުން މީހަކު ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅެނީ އެ ޤާނޫނުގެ 215 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. އެ …