ނުބެހޭ ކަންތައްތަކާ ބެހުން

ހަރުބަހެއްގައި ކިޔައެވެ. ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއް ނުވާށެވެ. މި ހަރުބަސް ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފްގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވަނީ “ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމެއް ބަޔަކު މީހުން ނުވަތަ މީހަކު ކުރަމުންދާއިރު އެކަމުން ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަމުން ދިޔަޔަސް އެކަމާ ތިމާ ނުބެހުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް” މިހެންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނައިން ލިބެމުންދާ ނަސޭޙަތެކެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ޤާނޫނުގެ އިޖުރާއަތުން ބޭރުން ޝަރީޢަތެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވާހަކަ: ދުނިޔެ ހިނގަނީ ތޮށަލި ދުޅައަށެވެ.

އަތަމަނަހުރާއެވެ ކިޔުނު ޖަރީރާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން، ކުށާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ރާބީ ކިޔާ ބޭފުޅަކު އުޅުއްވިއެވެ. ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި، ވަކި މީހަކު ކިޔާފާނޭ އެއްޗަކަށް، ބޮލަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި އިންސާފު ޤާއިމުކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިފަނޑިޔާރުގެ ލަޤަބު މަތިވެ، ދޭދޭ މީހުންގެ މެދުގައިއާއި، މީސްތަކުން އެއްވާ މަޖިލިސްތަކުގައި މިފަނޑިޔާރުގެ ނަން ޢާންމުވެފައި ވިއެވެ. ރާބީ ފަނޑިޔާރުގެ ނިޔާ ތަކާމެދު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވަކަރުގަނޑު މާވަޑިޔާގެ ހިތެވެ. ނިޔާ ފަނޑިޔާރުގެ ހިތެވެ.

ދޮންސަންޕަ ވަރިވާން އެދިގެން ނައިބުގެއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. އޭނާގެ ފިރި މޫސާ ހުރީ ވަރިކުރަން ބޭނުންވެފައެއް ނޫނެވެ. ވަރިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ނައިބު މަނިކުފާނު ސުވާލުކުރުމުން މިހާރު ހިތާ ނުވަނީކަމުގައި ދޮންސަންޕަ ބުންޏެވެ. ވަރިއާ ހަމައަށް ދާންޖެހުނު އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުދެއްކުނެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކިތަންމެ އިރެއް ވަންދެން ޙިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ވިސްނަވައި އެންމެފަހުން ދޭވާނީއަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އެތެރޭގައި އޮތް ދުއްރަ ގެނެސް މިހިރަ އަންހެން މީހާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޒިންމާ އުފުލުމުގެ ގޮތުން މަޤާމުން އިސްތިއުފާދިނުން!

ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި، ޒިންމާދާރު މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާނޭ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅުމަށް، ރައްޔިތުން އުފައްދާ މަޤާމުތަކެކެވެ. މީގައި ކޮންމެވެސް އެއް ސިފައެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ނުޖެހޭނޭ މަޤާމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބެނީ އެމީހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ޒިންމާ ނަގާ މީހުންނެވެ. އަދި މަޤާމު ދޫކޮށް ދާނީ ދެން މަޤާމާ ޙަވާލުވާނޭ މީހަކު ޒިންމާއިން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޓީ އަނބުރާ ފޮނުވާލެވިފައި!!؟!!

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ކޯޓުތަކުގައި ވަކަލާތުކުރުން މަނާކުރެވިއްޖެކަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ޒަރީޢާއިން މީޑިއާއަށް އެންގީ 14 ނޮވެމްބަރު 2015 ތާރީޚުގައެވެ. އޭގެ ފަހުންވެސް ސީދާ ޙުސައިން ޝަމީމަށް ވަކި އެއްޗެއް އަންގަވާފައިނުވާތީ، ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވުނު ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްވުން އެދި ފޮނުއްވި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން 29 ފެބުރުއަރީ 2016 ތާރީޚުގެ ސިޓީ 1 މާޗް 2016 …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދޫނިދޫ ގޮޅީގައި ދުވަހެއް ހޭދަކޮށްލައްވާށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާ ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޖަލުތައް ބަހާލެވެނީ ތަފާތު 3 ގިންތިއަކަށެވެ. އެއީ ތަޙްޤީޤަށް މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލަކާއި، ތަޙްޤީޤް ނިމި ޝަރީޢަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޝަރީޢަތް ފެށި ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން މީހުން ބަންދުކުރެވޭ ރިމާންޑް ޖަލަކާއި، ޝަރުޢީ ޙުކުމެއް ތަންފީޛްކުރާ މީހުންގެ ޢާންމު ޖަލެވެ. މި ގިންތިތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބަހާލެވުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެންނަނީ ބަންދުކުރުމުގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަނޑިޔާރަކު ޚަސްމަކަށް މަލާމާތް ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރުގެ “ގަޓުކަން” ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ނޫން!

މައްސަލައެއްގައި ޝަރީޢަތަށް ހާޟިރުވާ ވަކީލު ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަނެއް ޚަސްމު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ފުރިހަމަ ރައްދެއް ދެވުމާއި، ރައްދު ދިނުމުގެ ތެރޭގައި އަނެއް ފަރާތުގެ ވަކީލު ކުޑަކޮށް ލަދުގަންނަވާލެވުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ކަމެއްކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޯޓުތަކަށް ވަޑައިގެން ވަކާލާތުކުރައްވާ ވަކީލުންނަށެވެ. ކޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕާކިސްތާނު ތަޢުލީމުގެ ވަކީލަކު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައްކަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކައަށް ބާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ނިކަން ދިގުކޮށް އަރަބި ބަސްތަކެއް ބޭނުންކުރައްވަމުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑަށް ދިން ހަމަލާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރު!

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ދިން ހަމަލާއަށްފަހު، އޭގެ ދެދުވަސް ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ބޭރު ތެރޭގެ ޚަބަރުތައް ލިބެން ފެށުމުން އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ ކުއްލި ހައިރާން ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް ދީފައިވާ ހަމަލާއަކީ ސަރުކާރުން ރާވައިގެން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ކަށަވަރުކަމާއެކު އެތައް ބަޔަކު ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑާ ބައްދަލުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކު ވަނީ މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފާސްކުރާ “ޤާނޫނުތައް”

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ލިބިގެންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. މިއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު ޢިބާރާތެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައި ‘ޤާނޫނު’ މާނަކޮށްދީފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން އެ ޤާނޫނުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ހަދާ ގަވާއިދުތަކަށެވެ. ގަވާއިދެއް، ސަރކިއުލަރއެއް ނުވަތަ ޢާންމު ސިޓީއެއްގެ ސިފައިގައި ވިޔަސް ޤާނޫނެއްގައި ނުހިމެނޭކަމެއް އަލަށް އުފަން ކުރުވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފްކަމެކެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައުޟޫޢީގޮތުން މައްސަލަ ބެލުން

“ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ބެލުމަކާ ނުލައި، ހައިކޯޓުގައި ބެލުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިސްތިއުނާފްގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާނޭކަމަކަށްވާތީއާއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް ޝަރީޢަތްކުރަންވާނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފްނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ތެރެއިން އަދި ކުށުގެ ދަޢުވާލިބޭ ހުރިހައި މުއްތަހަމުންގެ މައްޗަށް އެއްހަމައެއްގައި އަދި އެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް