އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭނާއަކަށް 100 މީޓަރަށް ފަނޑިޔާރުގެއާ ކައިރިއެއް ނުވެވޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ކިޑްނެޕްކުރުން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ޢަމަލެކެވެ. މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މިނިވަން މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާ އިނާޔަތް

‘ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. އަދި މިބާރުތައް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ.’ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހުރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތެވެ. މިމާއްދާގައި ބުނެވުނު ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބާރެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން ހޮވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުން – މަޤްސަދު ޙާސިލުކުރެވިއްޖެބާ!!

7 އޮގަސްޓް 2008 ވަނަ ދުވަހު ތަސްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެގެން ދިޔައީ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ލިއްބައިދިން ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވި ކަމަށް ފެނުނު ޙައްޤަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން ލިބިދެވުނު ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން އެނގިގަތުމުގެ ޙައްޤެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިމާއްދާގެ އިބާރާތަކީ “ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް