ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ދޭ ބާރަކީ، ރާނީ، ޖޭމްސް ބޮންޑަށް ދިންފަދަ ލައިސެންސެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމްކޯޓެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މި ޢިބާރާތް އޮތުމުން މިކަމާ ދެބަސްވުމުގެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމާ ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮތީ އެމާއްދާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރަކަސް، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރަކަސް އަދި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރަކަސް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންތައް ފަހަނައަޅައި ދެވިދާނޭފަދަ ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ޤާނޫނުއަސާސީއިން ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙުކުމުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރިމިނަލްކޯޓުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ތިރީގައި މިވަނީ 13 މާރޗް 2015 ތާރީޚްގެ 23:13 މިނަޓްގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމްގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު އެ ކޯޓުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. މި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުން އެމަނިކުފާނު ހުއްޓުވި ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތުގައި މިވާހަކަތައް ވަނީ ދައްކަވާފައެވެ. މިއީ މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޔާނަކަށް ނުވާތީ އެންމެ ބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަތީ ވަކީލެއްގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކުރެވިފައިވާ ދަޢުވާއަކަށް ބަދަލު ގެނައުން

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ކުށާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤްގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލައި، އުފުލާނޭ ދަޢުވާއެއް ކަނޑައަޅައި، ނުވަތަ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއެއް މުރާޖައާ ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރެކެވެ. ކުށެއްކުރި މީހަކާމެދު ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުއުފުލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކޮށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމާއި، ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އޭނާއަކަށް 100 މީޓަރަށް ފަނޑިޔާރުގެއާ ކައިރިއެއް ނުވެވޭނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ކިޑްނެޕްކުރުން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ފޮރުވުން ނުވަތަ ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ޢަމަލެކެވެ. މިމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ އެއްވެސް ކުށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޤާނޫނެއްގައި މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މިނިވަން މަޤާމުތަކުގެ މުސާރައާ އިނާޔަތް

‘ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. އަދި މިބާރުތައް ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައެވެ.’ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހުރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތެވެ. މިމާއްދާގައި ބުނެވުނު ރައްޔިތުންގެ ބާރުތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޒާމުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބާރެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާ ގޮތަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން ހޮވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓުން – މަޤްސަދު ޙާސިލުކުރެވިއްޖެބާ!!

7 އޮގަސްޓް 2008 ވަނަ ދުވަހު ތަސްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެގެން ދިޔައީ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ލިއްބައިދިން ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވި ކަމަށް ފެނުނު ޙައްޤަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން ލިބިދެވުނު ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން އެނގިގަތުމުގެ ޙައްޤެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިމާއްދާގެ އިބާރާތަކީ “ތިމާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް