4 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު، މިހާރު އަޅުގަނޑުގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ވާހަކަ ހެޔޮއެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކޮށް، އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ ދުޢާ ...

ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސައްކަތަށް ތަޚްޞީޞްކޮށްގެން ތިބޭ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން، މުސާރަ ދިނުމުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސާލުމަށާއި، މަގުން ކަސިޔާރުވެ ނުދިއުމަށް ...

ސެޑިޝަން (Sedition) އަކީ، އަސާސީ ގޮތުން ބަލާއިރު،  ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވަކި ބަޔަކާމެދު ޢާންމުންގެ ހިތްތަކުގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެއީ ހިންގޭ ޢަމަލީ ހަރަކާތްތަކުން ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކަ އަކުން ކަމުގައި ވިޔަސް ވެހެވެ. ...

އެތައް އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ފަރާތުން، އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަގުތަކަށް ނުކުމެ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ، މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލުމުން، ސަރުކާރުގެ ޖަވާބަކަށްވީ، ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ނުކުރާނޭ ކަމަށެވެ. ޤާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ނުކުރުމަށް ...

“ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަކުން ބެލުމަކާ ނުލައި، ހައިކޯޓުގައި ބެލުމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56 ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އިސްތިއުނާފްގެ ޙައްޤު ގެއްލިގެންދާނޭކަމަކަށްވާތީއާއި، ޖިނާއީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤްކޮށް ...

Logo Header Menu