ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، މީހަކު ނުވަތަ މީހުން ކިޑްނެޕްކުރުން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ފޮރުވުންނުވަތަ ރަހީނުންގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ ...

ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ހާޟިރުކުރެވޭމީހާ އެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް، ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުތަކާއި، މޭޒުމަތީގައި އޮތް ބަރާއި، މަތީގައި އެނބުރޭ ފަންކާ ހެކިވި ޒަމާން މާޒީ ވެއްޖެއެވެ. 7 އޮގަސްޓް 2008 ތާރީޚުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުރެވުމުން، އެއުސޫލުތައް ...

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޝަރުޠުކުރުން ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މިހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން ސައުވިސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭނޭ ...

ތިރީގައި ނަކަލު ކުރެވިފައި މިވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރު ފ.މަގޫދޫގައި ހިނގައިދިޔަކަމަށްބުނާ ހަމަނުޖެހުމަކާ ގުޅިގެން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 14 މީހެއްގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް 6 އޮގަސްޓް 2012 ތާރީޚުގައި ފޮނުވީ ...

ޢާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ކުށާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤްގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލައި، އުފުލާނޭ ދަޢުވާއެއް ކަނޑައަޅައި، ނުވަތަ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާއެއް މުރާޖައާ ކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރެކެވެ. ކުށެއްކުރި މީހަކާމެދު ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ނުވަތަ ...

Logo Header Menu