އިސްބަސް ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އައި އެންމެ ބަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރަޓިކް ރައީސް، ރިޔާސީ ދަޢުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އިސްތިޢުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ދުވަހެވެ. 06 ފެބުރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ “އަނދިރި ރެއަށް” ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް ބޮލުގައި އެޅޭ ބަދުނާމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިޖުރާއަތުތައް ޢާންމު މީހާއަށް ވެފައިވަނީ ހައްލެއް ނެތް އަރަތަކަށެވެ. ޢާންމުންގެ ރުޅި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުވުމުގައި ކަމާގުޅޭ ...

7 އޮގަސްޓް 2008 ވަނަ ދުވަހު ތަސްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ވެގެން ދިޔައީ، ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޙައްޤުތަކެއް ލިއްބައިދިން ޤާނޫނުއަސާސީއަކަށެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވި ކަމަށް ފެނުނު ...

Logo Header Menu