އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފައަކީ ލަދުގަތުމެވެ. އެއީ އިމެއް، ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ އުޅުމާ ގުޅުން ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ޠަބީޢީ ސިފައެކެވެ. މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކާމެދު ގެންގުޅެންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ...

އަޅުގަނޑު ބްލޮގްގައި ލިޔާ ކޮންމެ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެންވެސް ކޮންމެވެސް ވަކީލަކާ، ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކާ، ނުވަތަ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ދެވިދާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ޢާންމުކޮށް ވަކީލުންނާއެވެ. ބްލޮގުގައި ...

ސަރުކާރަކީ ދައުލަތެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން އިސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އެކަށައަޅާ އިންތިޒާމެކެވެ. ރައްޔިތުންނާމެދު އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ...

މިކަމާ މެދު ވިސްނާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. “އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހޭ އެއީ މަގޭ ވަޒީފާއޭ” ބުނަމުން އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ދެވޭ އަނިޔާތަކުގައި ޝާމިލުވަނީ ދައުލަތުގެ ކިތައް މުވައްޒަފުންތޯއެވެ. އެއްބަޔަކު ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ...

Richard Kuklinski އަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެކެވެ. އޭނާ އުފަންވީ 11 އޭޕްރިލް 1935 ގައެވެ. މަރުވީ އުމުރުން 70 އަހަރުގައި 5 މާޗް 2005 ގައެވެ. Richard Kuklinski އަކީ އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދެ ދަރިންނާއެކު ހެޔޮވަރުގެ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ގެންދިޔަ މީހެކެވެ. އާޢިލާގެ ޚަރަދު ބަރަދަށް ...

Logo Header Menu