/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

މަންޑޭލާ ރޫލްސް

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ނުވަތަ މަންޑޭލާ ރޫލްސް އަކީ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިރާސާއަކަށްފަހު އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޖެނެރަލްސް އެސެމްބްލީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކެކެވެ. މި އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ޤައުމުތަކުން އެއްބަސްވެ، ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީއިން ފާސްކުރީ 17 ޑިސެމްބަރު 2015 ތާރީޚުގައެވެ. އޭގެ ކުރިންވެސް United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުން

‘ކަރުނަޔާ ނުލައި ކެއްކުން’ ‘ތަފާތު ކާނާ’ ފަދަ ކެއްކުމާ ގުޅޭ ފޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޢާންމެވެ. މި ލިޔުން ވައްތަރުވާން އުޅޭނީ އެފޮތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިހުރި ފަދަ ރެސިޕީއަކާއެވެ. ‘ޤާނޫނަށް މަގެއް’ އަދި ‘މުޢާމަލާތަށް މަގެއް’ ފަދަ ޖައުހަރުތަކާ އެއްހަމަ ނުވިޔަސް، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގައި ކުރާންވީ ކަންކަމާއި ކޮށްގެންނުވާނޭ ކަންކަން އެއް ލިޔުމަކުން ފެންނަން އޮތުމަކީ ފަސޭހައެއްކަމަށް ފެންނާތީ ލިޔެލަނީއެވެ. ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. ޤާނޫނު ފަރުމާކޮށްފައި އޮތީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދެއްވާ ހަދިޔާ

ރައީސް ޔާމީން ވަރަށް ގިނައިން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅެއް އޮވެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅަށް އެހީތެރިވެދޭ ހެޔޮ ރަނގަޅު ރަޙުމަތްތެރިން ތިބި ވާހަކައެވެ. އަލްޙަމްދުލިއްލާހިއެވެ. ރަނގަޅު ރަޙުމަތްތެރިންނަކީ އެންމެނަށް ލިބޭ ނިއުމަތެއް ނޫނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިން އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންނަށް އެކަނި ‘ހަދިޔާ’ ކުރެއްވި ޢަދަދުވެސް 100 މިލިއަނުން މައްޗެވެ. އެއީ ހެޔޮހިތުން ދޭ ހަދިޔާއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެ ނަސީބާމެދު ބަޔަކު ހަސަދަވެރިވިޔަސް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އެފަދަ ހަސަދައެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވޯޓު ދޭންވީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށް؟

މޫސުން ފެށިއްޖެއެވެ. ފެންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ހިތުން ނުކުމެ ތިބި އެތައް ބަޔެކެވެ. އަތުން ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ވިޔަސް، ކޮންމެ ފަދަ ޤުރުބާނީއެއް ވެގެން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތިބި ‘އިޚްލާސްތެރިންގެ’ ބިޔަ ޖަމާޢަތެކެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އޮޅިފައި ނޯންނާނޭ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް އެދޭ އެންމެންނަކީ އެ ވިދާޅުވާ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދޭން މަސައްކަތްކުރާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެ އުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟

ދައުލަތުން އެކި ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބާމެދު ސުވާލުކޮށްލަންވެސް ނުކެރުނު ދުވަސްތަކެއް ވެއަތުވެއްޖެއެވެ. ދިއުޅި އެއްނުވާ ލައްކަ އުސޫލުތަކެއް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގައި އަށަގެންފައި އެބަހުއްޓެވެ. އޭރު ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ބައެއް އުސޫލުތައް މި ސަރުކާރަށްވެސް ވަނީ ވާރުތަވެފައެވެ. ހަމަ ފެނިވަޑައިގަތީމާ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެކެވެ. އެކަން އެހެން އޮންނަ، ނުވަތަ އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ބުނެދެވޭ އެކަކުވެސް އެއިން އިދާރާއަކު ނުހުރެއެވެ. އެންމެ ތިލަކޮށްވެސް ލިބޭ ޖަވާބަކީ ‘އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާފައި އޮންނަ ގޮތް’ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރަން ކުރެވިދާނޭ ދެތިން ކަމެއް!

ޝައްކެއްވެސްނެތި އެއްބަސްވާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއަށް ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމެވެ. އެކަން އެހެން މެދުވެރިވީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ވިސްނުމާއި، ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީވެފައިވާ މި ޒަމާނުގައި ޙައްލުނުކުރެވޭނޭ މައްސަލައެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބޭނުންވާނީ ޙައްލުކުރުމުގެ ތެދުވެރި ނިޔަތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަރީގައި ނަންހިނގާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އެކަހެރިކޮށް ބޭރުކޮށްލުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑުވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްފައިތިބި ފަނޑިޔާރުން އެތަނުގައި އެބަ ތިއްބެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖެޓީވީ ސަސްޕެންޑުކުރުން

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުޅާ އިމުގައި ދިނުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން އޮތީ ލާޒިމުކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކުންވެސް އެކަމަށް އެއްބަހެވެ. ހުރިހާ ބާރަކުންވެސް، އެ ޙައްޤު ދިނުމަށް އަމުރުކޮށް ވަކާލާތު ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރަކުންވެސް އަބަދުވެސް އެ ޙައްޤުދެނީ، އަދި ދޭން އެއްބަސްވަނީވެސް އެ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކީ ތައުރީފުކޮށް ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކަށް ވާނަމައެވެ. ރަނގަޅެވެ. އޭރުންވެސް އެ ފާޅުކުރެވެނީ ޚިޔާލެއް ނޫންތޯއެވެ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި، އިންތިޚާބީ ރައީސްއަށް ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވޭނޭ މަގުތައް ކޮށެވި އާރާސްތުވެގެން ދިއުމުން ދެން ފެންނަން ފެށީ އާދަޔާ ޚިލާފް މަންޒަރެކެވެ. އެކި ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގާއި ޢަމަލުތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ހައިރާންވާހާ އަވަހަށެވެ. ބަންދުގައި ތިބި ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރިއިރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއެވެ. އޭގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނޮވެމްބަރު 11 ތޯ 17 ތޯ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރާ ތާރީޚަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަހަ ދުވަހެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކަން އޮތްގޮތެވެ. އެކަމަކީ، އިރު އަރަނީ އިރުމަތިފަރާތުންކަމަށް ޚިލާފެއްނެތި އެއްބަސްވާ ބީދައިން ހުރިހާ ދިވެހިން އިއްތިފާޤު މައްސަލައެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މިގޮތަށް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، 2013 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ނުވަތަ ބައެއްގެ މަންފާއަށް އުފެއްދި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރާ ތާރީޚާމެދު އޮތް ސާބިތު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުން

އިންތިޚާބެއް ބާތިލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޙާލަތްތަތަކެެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނުގެ ފޮތުގައި އެވާހަކަ ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު އަދި މަސައްކަތް ބޮޑު އިޖުރާއަތެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޤައުމެއްގެ ވެރިޔަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޚާބުނަމަ، އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ޤައުމު، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން މަޝްޢޫލުވެފައި އޮންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގައެވެ. އެފަދަ އިންތިޚާބެއް ބާތިލުކޮށް އަލުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް