އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނިމި، އިންތިޚާބީ ރައީސްއަށް ވެރިކަމާ ޙަވާލުވެވޭނޭ މަގުތައް ކޮށެވި އާރާސްތުވެގެން ދިއުމުން ދެން ފެންނަން ފެށީ އާދަޔާ ޚިލާފް މަންޒަރެކެވެ. އެކި ބޭފުޅުންގެ ބަސްމަގާއި ޢަމަލުތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ހައިރާންވާހާ އަވަހަށެވެ. ބަންދުގައި ތިބި ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރިއިރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނާއި، ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ބަލާޣާތްތެރިކަމާއެވެ. އެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ކޯޓުތަކުން ރިޢާޔަތްކުރި ގޮތުގެ ފުރިހަމަކަމާއެވެ. އޭގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ދިފާޢީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި ކޯޓުތަކުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ނޮވެމްބަރު 11 ތޯ 17 ތޯ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ މީހަކު އެ މަޤާމުގެ ހުވާކުރާ ތާރީޚަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަހަ ދުވަހެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ އެކަން އޮތްގޮތެވެ. އެކަމަކީ، އިރު އަރަނީ އިރުމަތިފަރާތުންކަމަށް ޚިލާފެއްނެތި އެއްބަސްވާ ބީދައިން ހުރިހާ ދިވެހިން އިއްތިފާޤު މައްސަލައެކެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މިގޮތަށް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، 2013 ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ނުވަތަ ބައެއްގެ މަންފާއަށް އުފެއްދި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވާކުރާ ތާރީޚާމެދު އޮތް ސާބިތު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުން

އިންތިޚާބެއް ބާތިލުކުރުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޙާލަތްތަތަކެެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމެކެވެ. އެއީ ޤާނޫނުގެ ފޮތުގައި އެވާހަކަ ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު އަދި މަސައްކަތް ބޮޑު އިޖުރާއަތެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ޤައުމެއްގެ ވެރިޔަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިޚާބުނަމަ، އެ ދުވަސްވަރު މުޅި ޤައުމު، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން މަޝްޢޫލުވެފައި އޮންނާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގައެވެ. އެފަދަ އިންތިޚާބެއް ބާތިލުކޮށް އަލުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ދަރަނީގެ ރެކޯޑަށް ބެލުމުގެ ފަލްސަލާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ އިޤްތިޞާދީ ޢިލްމުގެ މާހިރެއްކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ ވަށައިގެން އެނބުރޭ މީހުން އަބަދުވެސް ތައުރީފު އޮއްސައެވެ. އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނަކީ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެއްކަމަށް އޮންނަނީ ސިއްކަޖެހި، ފެށުނީއްސުރެ ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޢިލްމުތަކުގެ ވެސް އަރާ ހުންނެވި މާހިރެއްކަން މި އެނގުނީ ދާދި ފަހުން، ޚުދު އެމަނިކުފާނުގެ ބަސްފުޅުންނެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި، އެ ޢިލްމު ދިރާސާކުރުމުގައި ޢުމުރު ހުސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ މާހިރުންވެސް ހުށަހަޅާފައިނުވާ، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝައްކު އުފެދޭ މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުން

މިއީ މި ވާހަކަ އަޑުއައްސަވާ ބޭފުޅަކަށް އަލަށް އަޑުއިވޭ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެއެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ގިނަވެ، އެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ނުކުރެވޭ ވާހަކައަކީ އާންމު، އަދި ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މައުޟޫޢުއަކަށް މިހާރު ވެއްޖެއެވެ. އެ މަރުތަކާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާ މީހަކަށް އެކަމުގެ އަޑީގައި ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް ވާކަން ރޭކާލާނެއެވެ. އެކަމާމެދު ވިސްނި ވަރަކަށް ޝައްކުތަކާއި ބިރުވެރިކަން ވަނީ އިތުރެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ ސިލްސިލާ ފެށުނީ މަޝްހޫރު ދީނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް މަސައްކަތްކުރުން

އަނިޔާވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ތާރީޚަކަށްފަހު ތާރީޚެއް ދެމުންގޮސް، މިހާރު ހުރިހާ އުއްމީދެއް ހުއްޓިފައި މިއޮތީ އިންތިޚާބަށެވެ. ދިރިއުޅުމަށް އުއްމީދު މިކުރާ ފަސޭހަކަމާއި، ހަމަޖެހުން އަންނަންއޮތީ އިންތިޚާބުގެ ފަހުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކިޔައިގެންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި މި އޮތް އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބޭއިންސާފަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، އެކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވާނީ ވޯޓުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އުފާކޮށްގެން ތިބިއިރު، އެ ވޯޓުގެ އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރުކުރަން ކުރެވެނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތޯ ސުވާލުކުރަންޖެހެއެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުޑަތަންވެފައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ހެކި ލިބިދާނޭ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ދަޢުވާކުރުން

ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިންގާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 253/Cr-C/2018 ޤަޟިއްޔާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން މިއަދު ކުރީ ޔަޤީނުންވެސް ވިހަ ނުވެ ނުދާނޭ ސަމާސައެކެވެ. މީހަކު ބަންދުގައި ހުންނަތާ 100 ދުވަސް ވީއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާ ބިނާކޮށްފައިވާ މައި ހެކި ދައުލަތަށް އަދި ލިބިފައިނުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ބުނާނީ ސަމާސައަކަށެވެ. އެހެނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް އުފުލުމަކީ ޚައްޞާޞް ކަމެއްކަމާއި، އޭގެ ފަހަށް ތަރުތީބުވެގެން ދާނޭ ނަތީޖާތަކަކީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާމެދު އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން!

އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. އެއީ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކަމުވީނަމަވެސް، އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަމުގައިވީނަމަވެސް އެކަން އޮތީ އެހެންނެވެ. އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއް ނިގުޅައި ގަނެވޭނޭ ހަމަވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ ބުނެދީފައެވެ. ކޮންމެ އިންތިޚާބީ މަޤާމަކަށްމެ ކުރިމަތިލުމުގެ ވަކި ޝަރުޠުތަކެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ގޮތް ހުސްވުން – މުޖުތަމަޢުއަށް ނުރައްކަލެއް!

ޤަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި އަނިޔާވެރި ސަރުކާރު ބަލިކުރުމުގައި އިދިކޮޅުފަރާތްތައް ގޮތް ހުސްވެފައިވާ މަންޒަރު އޮތީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ. އިސްލާޙަށް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވިސްނި ގިނަ މީހުންނާއި، އެމީހުންނަށް ފަހުން ވާގިވެރިވީ އެންމެންވެސް ތިބީ ޖަލުގައި، ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ދުރުގައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އޮތީ ވެރިކަމުގެ ބާރުގެ އުނގަށްވެއްޓި، ރިޝްވަތާ ފަސާދައިގައި، ނުވަތަ ޒާތީ މިނިވަންކަމުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި ބަނދެވިފައެވެ. އަނިޔާވެރިކަން ހާމައަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިހާރު ތިބި ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރެވިދާނެބާ؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށްވާތީ، އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޤާނޫނުތަކުން ވަނީ ޚާއްސަ ޙިމާޔަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ލިބިދީފައެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދިނުމެވެ. ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް