ރުޅިއައިމާ ރުޅިއަންނަ މީހާއަށް “ހޭއަރުވާލުމަކީ” ތަހުޒީބާ ދުރު ގޮތެކެވެ. “ޑަޑަންޑަން” ކިޔާފައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަކީ އަމުދުން ޢަދުލުއިންސާފާ ނުބައްދަލު ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަކުވެސް ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭގައި ...

ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅު ފޮއްތެޔޮ ފަޅު ހިއްކައިގެން 144 ހެކްޓަރުގެ ބިން ލިބޭ ގޮތަށް ރަށެއް އުފެއްފުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ފެންމަތިވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއީ މުޅި ވ.އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ...

މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ ދައުރަކީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން އެކަނިކަމަށް ހީފުޅުވަނީތޯއެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ އިވޭ އަޑުތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ދައުރު މިހާރު އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާކަމަށް ...

  ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޢުލާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އެ ލިޔުމުގެ ތާރީޚަކީ 18 ފެބްރުއަރީ 1959 އެވެ. ‘ފްރެންޗް ލެދަރު’ ގެނައުމާއި ގެންގުޅުން މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ އެއްޗެއް ގެނައި ނުވަތަ ގެންގުޅުނު މީހަކާމެދު އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކުރާ އިޢުލާނެވެ. ...

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޝަރަފްވެރި ވަޒީފާއެކެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ‘ދަންނަ’ ބައެއް ކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ފަރުދުން ދެކެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެކަމާމެދު ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަސް ބުނަންޖެހޭކަމަށް ...

Logo Header Menu