ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ސުވާލާއި، އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދުގެ ޖަވާބު

ދުސްތޫރީ ފަސާނާގެ ނަމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބޭއްވި ފޯރަމް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ. ޓީވީއިން ބެއްލެވި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން އެ ފަސާނާގެ ވާހަކަ ދައްކަވައި މަރުޙަބާ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަސާނާގައި ހިނގި އެކިއެކި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީގެ ސުވާލާއި، އެ ސުވާލަށް އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ދެއްވި ޖަވާބެވެ. ޑރ.ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ “ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގެ ތެރެއަށް ސިފައިން ވަދެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޑޮކްޓްރައިން އޮފް “ލާހިކައެއް ނޫން”!

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން 56 ޤާނޫނީ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އުޞޫލުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ. އެ ނިންމުމަށް ޗެލެންޗްކޮށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމުމަކަށް ޗެލެންޗްކުރުން ކަމުގައި ބައްލަވައި އެމައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތުމަށް ނިންމި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޭރިގަތުން

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ނަމަވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން އެބާރު ލިބިދީފައިވާއިރު، އެމާއްދާގެ ޢިބާރާތުގައި ބުނަނީ ‘ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް ވިޔަސް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފްވޭތޯ ބެލުމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވަނީ ހައިކޯޓަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.” މިހެންނެވެ. މިމާއްދާގެ ޢިބާރާތަށް ބަލާއިރު، ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބައެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދެއްކެވި ބޮޑު މަންޒަރު

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމާ އެންމެ މުހިންމު އުންސުރަކީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެވެ. ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރާ ކޮޅަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެދައްކަނީ އެމަންޒަރެވެ. ޖަލްސާތަކާއި ސިޔާސީ މުޒާހަރާތަކަށް އެއްވާ މީހުންގެ ޢަދަދުގެ ވާހަކައިން ތާއީދު ވަޒަންކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައިވެސް ކަން އޮތްގޮތެވެ. ފައިސާ ދީގެންނާއި، ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެން ސިޔާސީ އެއްވުންތަކަށް ބޯގިނަ ކުރުމަކީ ސިޔާސީ މީހުން ކުޅޭ ކުޅިއެކޭ ކިޔާތީ އިވެއެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޕެޓިޝަން

ޕެޓިޝަންއޭ ކިޔަނީ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޚާއްސަ މަޤުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް، ގިނަ ބަޔަކު ސޮއިކޮށް ރަސްމީ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ އިލްތިމާސަށެވެ. ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރާ ދަޢުވާ ފިޔަވައި، ވަކި ކަމަށް އަމުރުކޮށްދިނުން އެދި، ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ މަޑު ޖައްސާލަ ދިނުމުގެ އަމުރަކަށްއެދި މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ކޯޓަަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށްވެސް އިނގިރޭސި ޤާނޫނީ ބަހުރުވައިގައި ޕެޓިޝަންއޭ ކިޔައެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ ޕެޓިޝަންގެ ޢާންމު ތައުރީފާއި، އޭގެ ތާރީޚާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމާމެދު ވިސްނާއިރު…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ހުކުމެއް ކުރީމާ އެ ޙުކުމް ސައްޙަނޫންކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރަކު އިންނަވައިގެން ކުރާ ހުކުމެއް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ބުނުމުގެ އެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އަޅުގަނޑުގެ ކިބައިގަން ހުރިކަމަށް ދަޢުވާއެއްވެސް ނުކުރަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިރާސީ ނަޒަރަކުން މިފަދަ ޙުކުމްތަކާމެދު ވިސްނުމަކީ އަޅުގަނޑު ކުރާ ކަމެކެވެ. ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ޝަރީޢަތަކީ ތަފާތު ސިފަތަކެއް ހިމެނޭ ޝަރީޢަތެކެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެ ބެނީ ކިޔަންކާއު؟

“ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެނީ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުމެއް ނުވަތަ ޚުޞޫމަތަކާގުޅިގެން އިތުރު ދެބަސްވުމަކަށް މަގުފަހިކުރުމެއް ނެތި، އަދި އެއްވެސް އޮޅުމެއްނާރާގޮތަކަށް، އެ ދެބަސްވުމަށް ނިމުމެއް ގެނެވޭނޭ އަދި ފައިސަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ލިބިގަތުމުގެ މުހިންމު ބޭނުމުގައި” ކަމަށް ބުނީ އަޅުގަނޑެއް ނޫނެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-RU/01 ރޫލިންގ ގައި އެ ކޯޓުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. ކަމުގެ ބޮޑުކަމުން ހަމައެކަނި މިވަރުން އެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ދަޢުރު

ނަމުގެ ކުރިއަށް އަލްއުސްތާޛް ނުވަތަ އަލްއުސްތާޛާ ޖަހާލައިގެން އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވެފައިތިބި ފަނަރަ ސަތޭކައަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދެއްގެ ވަކީލުން މިކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭގައި އެބައުޅެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 20 އިންސައްތަ މިހާރު ނިޔާކަނޑައެޅުމާ ޙަވާލުވެގެންތިބިއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 60 އިންސައްތަ އުޅެނީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާތަކުގައެވެ. ކޯޓަށް ގޮސް ވަކާލާތުކުރާ އުޅެނީ ވަކީލުންގެ އާބާދީގެ 40 އިންސައްތަ ވަރެވެ. އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް ދާނީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައޭ އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބުނިއިރު ޢުމުރުން ވާނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒްކުރުމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ދަޢުރު

ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ އިންސާފު ޤާއިމުކުރެވުމެވެ. ޖިނާއީ ޤާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމަކީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ޙައްޤުތައް ދިފާޢުކުރުމާއެކު އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ މުޖުތަމަޢުއަށް ޢިބްރަތަކަށް ވާނޭ ފިލާވަޅެއް ޤާއިމުކުރުމަށެވެ. މިއީ ޢުޤޫބާތް ކަނޑައެޅުމުގެ ޢިލްމުގެ ވަރަށް އަސާސީ އެއް ނަޟަރިއްޔާއެވެ. ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވޭ އަދަބުތަކަށް ބެލުމުން ޙަޤީޤަތުގައިވެސް މި ޤާއިމުކުރެވުނީ އިންސާފުތޯ ސުވާލުއުފެދެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2009/12 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤަދީމީ ރޫމުގެ ބައެއް ޤާނޫނުތަކާއި، އަދަބުތައް (1)

  Valerius Maximus  އޭނާގެ ފޮތް Memorable Deeds and Sayings ގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޤާނޫނާ މަކުނުވަލަކާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކުޑަ އެއްޗެއް ވިއްޔާ އޭގައި ޖެހެއެވެ. ބޮޑު، ބާރުގަދަ އެތި މަކުނުވާ ފޫއަޅުވާލާފައި ސަލާމަތްވެއެވެ. މިއީ އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކުޑަ ތަފާތުތަކަކާ އެކުނަމަވެސް ފެންނަމުންދާ ޙަޤީޤަތެވެ. ރާއްޖެއެއް އޮޅުދޫކަރައެއް، ސީނުކަރައެއް ކިޔާނެކަމެއް ނެތެވެ. ވަރުހުރީ ވަނާޖުބޭސާއަކު ނޫނެވެ. ފައިސާގައެވެ. ޤަދީމީ ރޯމުގެ ޤާނޫނުތައް Valerius Maximus …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް