ޤިޔާސް ކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގައި، އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ، Stare Decisis އެވެ. ލެޓިން އަށް އަސްލު ނިސްބަތްވާ، މިމަބްދަޢުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއަކީ stay with what has been decided އެވެ. ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި، މިމަބްދަޢުގެ ތަފްސީރަކީ، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ...

ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާގޮތަށް ފާސްކުރާ ބައެއް ޤާނޫނުތަކަކީ، ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރެވޭތަން ފެނެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ އަސާސްތަކާ ޚިލާފް، އަދި ...

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާމެދު ޢިލްމީ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިލްސިލާ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ފަށާ ކޮލަމްއެކެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ ވާހަކައަކީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. “ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއެއް ދީގެން ނަމަވެސް ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމްކޯޓެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މި ޢިބާރާތް އޮތުމުން މިކަމާ ދެބަސްވުމުގެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމާ ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ ...

ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކަށް ވާނީ އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެވިޔަފާރިއެއްގެ ސިއްރުތައް އެނގޭ މުވައްޒަފުން އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުރިން ...

Logo Header Menu