ވޯޓު ދިނުމުގައި ސިފައިންނަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނޭ ވާހަކަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އެގޮތަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށް މިނިސްޓަރު ...

މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ބޮޑެތި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ އެމަސައްކަތަށް ކިޔާ އުޖޫރަ، (2 ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް މިލިޔަނަކަށް ނޭރިނަމަވެސް) ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ...

ފަނޑިޔާރުގެއާ ގުޅުވައި ދައްކާ ރިޝަވްތާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކައި ކޮޅުން ލާނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ތުޙުމަތުތައް ކުރިނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވެފައި އޮތްކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވާ ވަރަށް ...

ރުޅިއައިމާ ރުޅިއަންނަ މީހާއަށް “ހޭއަރުވާލުމަކީ” ތަހުޒީބާ ދުރު ގޮތެކެވެ. “ޑަޑަންޑަން” ކިޔާފައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަކީ އަމުދުން ޢަދުލުއިންސާފާ ނުބައްދަލު ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަކުވެސް ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭގައި ...

ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅު ފޮއްތެޔޮ ފަޅު ހިއްކައިގެން 144 ހެކްޓަރުގެ ބިން ލިބޭ ގޮތަށް ރަށެއް އުފެއްފުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ފެންމަތިވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއީ މުޅި ވ.އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ...

Logo Header Menu