ދެންފަހެ!! ޤާނޫނީ ބަސްމަގު!

“މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު މީނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.” ކިހާ ސާފު ޖުމްލައެއްތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކުން ހަމަ މިޖުމްލަ ވިދާޅުވާށެވެ. ލިޔެފައި އޮންނާނީ، “މައްސަލައިގެ ޠަބީޢަތަށް ނަޟަރުކުރާއިރު، މީނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ޟަރޫރަތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ” މިހެންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް “މިއީ މިކޯޓަށް ބެލޭނޭ މައްސަލައެއް ނޫން” ކަމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި “މިމައްސަލައިގައި ފައިސަލާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މިކޯޓަށް ލިބިގެންނުވޭ” ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނަތަން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައިގައި ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީން!!

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާ ނުވާކަމަށްބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްތަކުގެ ތެރެއިން، ޢަބްދުލްޢަލީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިވިލްކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ގެންދަނީ ހުރުމަތުގެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށް އިޖުރާއަތު ހިންގަމުންނެވެ. ޢަބްދުލްޢަލީމްއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވި ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައިގައި ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީން!!

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާ ނުވާކަމަށްބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްތަކުގެ ތެރެއިން، ޢަބްދުލްޢަލީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިވިލްކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ގެންދަނީ ހުރުމަތުގެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށް އިޖުރާއަތު ހިންގަމުންނެވެ. ޢަބްދުލްޢަލީމްއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވި ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދޫނިދޫ ގޮޅީގައި އޮތަސް މަދިރިން ސަލާމަތް ވެވެން ވާނެ!

އަޅުގަނޑަކީ ކުޑަކުޑަ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަށް އަންނަނީ ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީވެސް ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކާއެވެ. މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރަން މިއުޅެނީވެސް މި ދެންނެވިފަދަ ކުޑަކުޑަ އުހުދު ފަރުބަދަ ވަރުގެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މަދިރި ސަލާމަތްވާން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން އޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިކަމުގެ ހިކުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ސާފު ޖަވާބެއް ލިބޭ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދައުލަތުގެ ހެކި ނަފީކުރެވޭފަދަ ހެކިބަހެއް ލިބިދާނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ ދިފާޢީ ހެކިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން

ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ހާޟިރުކުރެވޭމީހާ އެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް، ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުތަކާއި، މޭޒުމަތީގައި އޮތް ބަރާއި، މަތީގައި އެނބުރޭ ފަންކާ ހެކިވި ޒަމާން މާޒީ ވެއްޖެއެވެ. 7 އޮގަސްޓް 2008 ތާރީޚުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުރެވުމުން، އެއުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ހިންގުމަކީ ތަޙްޤީޤް ހިންގާފަރާތަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އުޞޫލުތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަސް!! …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޝަރުޠުކުރުން

ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބާރު ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މިހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން ސައުވިސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، އަދި ޝަރުޠަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއެްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިމާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު، ތަފްޞީލުކޮށްދެނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

“ވިހިހާސް ރުފިޔާ ކަލާއިގެން ވަކީލު ފިލައިފި”

މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ބޮޑެތި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ އެމަސައްކަތަށް ކިޔާ އުޖޫރަ، (2 ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް މިލިޔަނަކަށް ނޭރިނަމަވެސް) ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މައްސަލަތަކުގައި އޭނާ ކައިރިއަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދިގެންދާ މީހުން ދަނީ އޭނާގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ބޮޑުވާނޭކަން އެނގިތިބެއެވެ. ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ މި ވަކީލާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ދިމާވި ހާދިސާއަކީ ރާއްޖޭގައި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނަށާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ސިހުރު ހާހުރާ!

މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ ދައުރަކީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން އެކަނިކަމަށް ހީފުޅުވަނީތޯއެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ އިވޭ އަޑުތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ދައުރު މިހާރު އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާކަމަށް ފެނެއެވެ. ޙާޖަތުގެ ދެރަކްޢަތް ނަމާދެއްކޮށް، “އާމަނައް ރަޞޫލް ދަލީލް” “ލައު އަންޒަލްނާ ދަލީލް” އަދި ޔާސީން ސޫރަތުގެ “ސަލާމުންޤައުލަން” އިން ފެށިގެން ފަހަތަށް އޮންނަ ހަތަރު ޢާޔަތާއި، “އިންނަ ފީ ޚަލްޤިއްސަމާވާތި” އިން ފެށިގެން އެސޫރަތް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ހިފާތަ؟؟

ފަނޑިޔާރުގެއާ ގުޅުވައި ދައްކާ ރިޝަވްތާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކައި ކޮޅުން ލާނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ތުޙުމަތުތައް ކުރިނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވެފައި އޮތްކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވާ ވަރަށް ތަޙްޤީޤެއްވެސް ހިންގާފައިވާ އޮތްކަމެއްވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތާއި، ނުފޫޒް ފޯރުވުމުގެ ތުޙުމަތުތަކަށެވެ. އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކޮށް، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑުމޮހޮރާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯފާ

ރުޅިއައިމާ ރުޅިއަންނަ މީހާއަށް “ހޭއަރުވާލުމަކީ” ތަހުޒީބާ ދުރު ގޮތެކެވެ. “ޑަޑަންޑަން” ކިޔާފައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަކީ އަމުދުން ޢަދުލުއިންސާފާ ނުބައްދަލު ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަކުވެސް ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުލުފުލުގައި ނެރުނު ދެ އަމުރުން އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްވީ ކޮންމެވެސް އަޑިނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވެގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިންތިހާއަށް ކޯފާވެއްޖެކަމެވެ. ކޯފާގެ ޝިކާރަޔަކަށް މިފަހަރުވީ އެބޭފުޅުންގެ ނުހަނު ބޮޑު ތާޢީދާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް