މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ ދައުރަކީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން އެކަނިކަމަށް ހީފުޅުވަނީތޯއެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ އިވޭ އަޑުތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ދައުރު މިހާރު އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާކަމަށް ...

  ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޢުލާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އެ ލިޔުމުގެ ތާރީޚަކީ 18 ފެބްރުއަރީ 1959 އެވެ. ‘ފްރެންޗް ލެދަރު’ ގެނައުމާއި ގެންގުޅުން މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ އެއްޗެއް ގެނައި ނުވަތަ ގެންގުޅުނު މީހަކާމެދު އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކުރާ އިޢުލާނެވެ. ...

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޝަރަފްވެރި ވަޒީފާއެކެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ‘ދަންނަ’ ބައެއް ކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ފަރުދުން ދެކެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެކަމާމެދު ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަސް ބުނަންޖެހޭކަމަށް ...

ޤިޔާސް ކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގައި، އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ، Stare Decisis އެވެ. ލެޓިން އަށް އަސްލު ނިސްބަތްވާ، މިމަބްދަޢުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއަކީ stay with what has been decided އެވެ. ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި، މިމަބްދަޢުގެ ތަފްސީރަކީ، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ...

ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވާގޮތަށް ފާސްކުރާ ބައެއް ޤާނޫނުތަކަކީ، ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރެވޭތަން ފެނެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފުގެ ހަމަތަކާއި، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީގެ އަސާސްތަކާ ޚިލާފް، އަދި ...

Logo Header Menu