ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށް ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޙުކުމްގެ ސައްޙަކަމާމެދު އަޅުގަނޑުވެސް ސުވާލެއް ...

މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ފާހަގަކުރި މައްސަލަތަކާއި، ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނު މައްސަލައާ ހާސްބައި ތަފާތެވެ. ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރެވުނީ ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ...

ޝަރީޢަތް ހިންގަނީ ބޭރުފުށަށެވެ. މިއީ އެންމެންވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތެކެވެ. ކުށެއްގެ ދަޢުވާ އުފުލޭ މީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާ ޕްރޮސިކިއުޓަރުންނާއި، ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރަން ހުންނަ ވަކީލާއި، ޙުކުމް ކުރާ ފަނޑިޔާރަށްވެސް އެނގޭނީ ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން ...

މިއި ކީއްވެގެން ކިޔައިދޭ ވާހަކައެއްކަން އެހެން ލިޔުމެއްގައި ފަހުން ބަޔާންކޮށްދޭނަމެވެ. ސައުދާގަރު އުފުލި ދަޢުވާގައި އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރު ކަންކުރި ގޮތް މި ވާހަކައިން އައްސަވާށެވެ. މުއްސަނދި ސައުދާގަރަކު އެސަހަރުގެ ފަގީރު ކޮޔާ ދެކޮޅަށް ފަނޑިޔާރުގޭގައި ދަޢުވާ ...

ހަރުބަހެއްގައި ކިޔައެވެ. ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމަކާ ކާޅުކެޔަސް ސޮއް ނުވާށެވެ. މި ހަރުބަސް ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފްގައި ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވަނީ “ތިމާޔާ ނުބެހޭ ކަމެއް ބަޔަކު މީހުން ނުވަތަ މީހަކު ކުރަމުންދާއިރު އެކަމުން ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވަމުން ދިޔަޔަސް އެކަމާ ތިމާ ...

Logo Header Menu