ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޙަޤީޤަތް ސާފުވާންޖެހެއެވެ.

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ފުޅާވެ، ސަރުކާރު ތެރެއިން ބޮޑު ފަޅި ވަކިވެ، އިދިކޮޅަށް އެރުމުން ސިޔާސީ ތަރާދަށް ވީގޮތް ބަލަންތިބި މީހުންނަށް ސާފުކޮށް ފެނުނެވެ. އެ ބަދަލާއެކު ސިޔާސީ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތެއްެ ގޮތުން ފެށުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މުޑުދާރު ގޮތަކަށް ފެއިލްކޮށްލި އެ ވޯޓަށް ފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސްގެ ޙައްޤުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ އަދި މާ މުޑުދާރު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފުރާނައާއި ފުރާނަފުޅު!

ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އަހަރުމެން އެންމެން އެއްބަސްވާ އެންމެ އަސާސީ ޙައްޤަކީ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤެެވެ. އިސްތިސްނާއެއްނެތި ހުރިހާ އިންސާނުން އިއްތިފާޤުވާ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ މަރެވެ. މަރާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭނޭ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަރު ކުރިމަތިވަނީ އެހެން އިންސާނަކު ކުރާ ޢަމަލަކުން ކަމަށް ވެގެން ނުވާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ފަލްސަފާގެ ނަތީޖާއަކީ ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ އިންސާނަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް މުޅި އިންސާނިއްޔަތު އިއްތިފާޤުވުމެވެ. ވަކި ނަސްލެއްގެ ވަކި ފަންތިއެއްގެ މީހަކަށްވީތީ، ނުވަތަ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސިޔާސީ ޤައިދީންނަކީ ކޮބާ؟

ފަންނީ ގޮތުން ބަލާއިރު، ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެއް ނުވަތަ ޤައިދީ (Political Prisoner) އެއް ކަމަށް ބުނެވެނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ސިޔާސީ ތަފާތު ވިސްނުމަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ސިޔާސީ ވިސްނުމުގެ ޖަމާޢަތެއްގެ ބައިވެރިޔަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ކުށްވެރިވެ، ޖަލަށް ލެވޭ މީހުންނަށެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ކެމްބްރިޖް ޑިކްޝަނަރީގައި އޮތް ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ތައާރަފެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ރަދީފްގެ ޢާންމު ތަޢުރީފަކީ މިއެވެ. މި ތަޢާރަފަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކުށުގެ މަޤްސަދު ދެނެގަނެ ހާމަކުރުން!

މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އުސްތާޛް ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ވާހަކައިން ފަށަމާ ހިންގަވާށެވެ. 2 އޮކްޓޯބަރު 2013 ދުވަހުގެ ރޭ ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަނިޔާވެރިކޮށް ޤަޠުލުކޮށްލެވުމުން، ފުލުހުންގެ އަވަސް ތަޙްޤީޤުން “ޤާޠިލު” ހޯދައިފިއެވެ. ޝަރީޢަތްކޮށް، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމްވެސް ކޮށްފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭގެ ގްރޫޕެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖަކު ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ހަމަލާދީ މަރާލަންވީ އެ ޢަމަލުން ކޮން ކަމެއް ފައިދާވާތީތޯ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދެންފަހެ!! ޤާނޫނީ ބަސްމަގު!

“މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބަލާއިރު މީނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ.” ކިހާ ސާފު ޖުމްލައެއްތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޯޓުގެ ނިންމުމަކުން ހަމަ މިޖުމްލަ ވިދާޅުވާށެވެ. ލިޔެފައި އޮންނާނީ، “މައްސަލައިގެ ޠަބީޢަތަށް ނަޟަރުކުރާއިރު، މީނާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ޟަރޫރަތެއް އޮތްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ” މިހެންނެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް “މިއީ މިކޯޓަށް ބެލޭނޭ މައްސަލައެއް ނޫން” ކަމަށް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި “މިމައްސަލައިގައި ފައިސަލާ ކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް މިކޯޓަށް ލިބިގެންނުވޭ” ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނަތަން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައިގައި ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީން!!

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާ ނުވާކަމަށްބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްތަކުގެ ތެރެއިން، ޢަބްދުލްޢަލީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިވިލްކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ގެންދަނީ ހުރުމަތުގެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށް އިޖުރާއަތު ހިންގަމުންނެވެ. ޢަބްދުލްޢަލީމްއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވި ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙުރުމަތް ކަނޑާލި މައްސަލައިގައި ހާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީން!!

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާ ނުވާކަމަށްބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްތަކުގެ ތެރެއިން، ޢަބްދުލްޢަލީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިވިލްކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ގެންދަނީ ހުރުމަތުގެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށް އިޖުރާއަތު ހިންގަމުންނެވެ. ޢަބްދުލްޢަލީމްއަކީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އެ ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ރައްދުވި ފަރާތެއްވެސް ނޫނެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ އަމުރެއްވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދޫނިދޫ ގޮޅީގައި އޮތަސް މަދިރިން ސަލާމަތް ވެވެން ވާނެ!

އަޅުގަނޑަކީ ކުޑަކުޑަ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަށް އަންނަނީ ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީވެސް ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކާއެވެ. މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރަން މިއުޅެނީވެސް މި ދެންނެވިފަދަ ކުޑަކުޑަ އުހުދު ފަރުބަދަ ވަރުގެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މަދިރި ސަލާމަތްވާން ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުން އޮންނަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މިކަމުގެ ހިކުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނާ ސުވާލު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ސާފު ޖަވާބެއް ލިބޭ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ދައުލަތުގެ ހެކި ނަފީކުރެވޭފަދަ ހެކިބަހެއް ލިބިދާނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ ދިފާޢީ ހެކިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން

ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ހާޟިރުކުރެވޭމީހާ އެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް، ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުތަކާއި، މޭޒުމަތީގައި އޮތް ބަރާއި، މަތީގައި އެނބުރޭ ފަންކާ ހެކިވި ޒަމާން މާޒީ ވެއްޖެއެވެ. 7 އޮގަސްޓް 2008 ތާރީޚުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުރެވުމުން، އެއުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ހިންގުމަކީ ތަޙްޤީޤް ހިންގާފަރާތަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އުޞޫލުތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަސް!! …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޝަރުޠުކުރުން

ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބާރު ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މިހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން ސައުވިސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، އަދި ޝަރުޠަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއެްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިމާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު، ތަފްޞީލުކޮށްދެނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް