ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެރެއިން އިދިކޮޅަށް ބޮޑު ބާރެއް

ޑިމޮކްރެސީއެއްގައި ޤައުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މުއްސަސާއަކަށް ވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. އެ މަޖިލީހުން ތަމްސީލުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ބާރެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ ފަސްހާހަށް ނުވަތަ ފަސްހާސް ހަމަނުވާ ދާއިރާތަކަށް 2 މެންބަރުން، އަދި އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަސްހާސް ރައްޔިތަކަށް އެއް މެންބަރުންގެ މަގުން އެކުލަވާލުމުން 2014 ވަނަ އަހަރު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިން ހިތްވަރު ލިބިގަތުން

އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ކަތި ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޤައުމުގެ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތަކަށް ލޮޅުންއަރާނޭ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން ތިއްބާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ކައްޗާ ދުއްވައިފިއެވެ. ޝަރުއީ ޙުކުމްތަކުން ސިޔާސީ މީހުންގެ މުހުތާދުތައް ފުއްދައިދެމުން ދިޔައީ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށެވެ. އަޅުގަނޑު ހިތުން، ސިޔާސީ ރުނބާގެ ވިޔަގޮއްވަށް ވެގެން އޮންނަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން މާ ޢިލްމީއެވެ. ދުނިޔޭގެ އާޖުފާޖާއި ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް އޮޅިފައިތިބޭނޭ ހަމައެކަކުވެސް އެތާކު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސެކިއުރިޓީއާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު

ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މީހަކު އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތް ބަލައި، ފާރަލުމަކީ އެމީހެއްގެ ރުހުން ނުދޭހާ ހިނދަކު ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ ކޮށްގެންވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަމުދުން މީހެއްގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ކަމަށްބުނެ ސެކިއުރިޓީދޭއިރު، އެ ސެކިއުރިޓީގެ ސަބަބުން ސަލާމަތްތެރިކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ. އެހެން ނުވާނަމަ، އެ ސެކިއުރިޓީގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްއަށް ސެކިއުރިޓީ ދިނުމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރުއީ ޙުކުމްތަކުގެ ބަސްމަގު

ކޯޓުތަކުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ލިޔުންތައުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ބަސްމަގާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ވާނީ މި ބްލޮގުގައި އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެކަން އެހެން ދިމާވާ ސަބަބުތަގެ މައްޗަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކުގައި ބުނަންއުޅޭ ވާހަކައެއް ޢާންމު މީހަކަށް ތިލަކޮށް ދޭހަވާ ވަރަށް ނުބުނެވޭންވީ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. ޙުކުމް ކުރަނީ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ދެބަސްވުމަކާ މެދުގައެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޓުން އެކަމާމެދު ދެކުނު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ އިސްލާޙުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ބާރު އަޅުއްވައިދެއްވާ

އަޅުގަނޑުގެ އަޑު ފޯރާނީ ކިހާ ބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ބުނީމާ ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހާ ބައެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. މިވާހަކަ މި ދައްކަނީ ނުވަތަ ދެއްކެނީ މިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދުގައިއާއި، މުޅި ޤައުމާމެދުގައެވެ. ކޮންމެ ދެބަސްވުމަކާއި، ނުތަނަވަސްކަމަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނޭ އާޚިރު މަންޒިލަކީ ކޯޓުތައް ކަމަށްވާއިރު، އެ ކޯޓުތައް ޤާނޫނަށް ބޯލަނބަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. ކޯޓުތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާފައިއޮތުމަކީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙަސީނާ މުޙައްމަދުއާއި، މުޙައްމަދު ނިމާލުގެ ވާހަކަ

ޙަސީނާ މުޙައްމަދުއަކީ ސވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ ވެރިންނަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި، އޮފީސްތެރެއާ ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ޙަސީނާ މުޙައްމަދު އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ކޮންކަހަލަ ޚިޔާނާތެއް ކަމަށްތޯއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި ކޮފީ ފުޅިއަކުން ކުޑަދަޅަކަށް ކޮފީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގެއްލިގެންދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަދަލު ދިނުން

އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ދޭނީ ޙައްޤު އަދަބެވެ. ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ނިޔާ ކަނޑައަޅާނީ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހެކި ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަކަށެވެ. ފުލުހުން މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާނީވެސް، އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާނީވެސް، އަދި ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނީވެސް ހެޔޮނިޔަތުގައެވެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ކޮށްފައިވާ ނުވާ ކުށެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑުވެސް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުމެވެ.

އަޅުގަނޑާއި، އިތުރު 53 ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށް، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ޓުވީޓެއް ކުރިތާ މިއަދަށް ދެމަސް ފުރުނީއެވެ. އަޅުގަނޑާއެކު ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 17 ވަކީލުންނަށް އޮތީ ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވިފައެވެ. ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދައްކަން ފެށީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މި ބްލޮގަށްވެސް 3 އަހަރު ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މި ބްލޮގުގައި ލިޔާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި ބަލައި ނުގަތުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތުގައި އޮންނަނީ “…..މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާން ހޯދުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެގެނެއް ނުވާނެއެވެ.” މި މާއްދާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެތައް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ތަފްސީރުކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/47 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ މިއުސޫލު ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ލަދުހަޔާތް ނެތިދިއުން

އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފައަކީ ލަދުގަތުމެވެ. އެއީ އިމެއް، ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ އުޅުމާ ގުޅުން ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ޠަބީޢީ ސިފައެކެވެ. މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކާމެދު ގެންގުޅެންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ޙުރުމަތާއި، އިޙްތިރާމް ހިފަހައްޓައިދޭ ރުކުނަކީވެސް ލަދެވެ. އިންސާނުން އެއްބަސްވެފައިވެފައިވާ އަޚްލާޤީ އިން ފަހަނައަޅައި ގޮސްފިނަމަ އަނެއް އިންސާނާ ތިމާއާ މެދު ދައްކާނޭ ވާހަކަތަކާއި، ދެކެފާނޭ ގޮތަކާމެދު ވާ ކަންބޮޑުވުމަށް އަހަރުމެން ލަދޭ ކިޔަމެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް