/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

ޝަރުއީ ޙުކުމްތަކުގެ ބަސްމަގު

ކޯޓުތަކުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، ލިޔުންތައުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ބަސްމަގާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިން ވާނީ މި ބްލޮގުގައި އަލިއަޅުވާލާފައެވެ. އެކަން އެހެން ދިމާވާ ސަބަބުތަގެ މައްޗަށް އެ ލިޔުމުގައި ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކުގައި ބުނަންއުޅޭ ވާހަކައެއް ޢާންމު މީހަކަށް ތިލަކޮށް ދޭހަވާ ވަރަށް ނުބުނެވޭންވީ ހަމަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. ޙުކުމް ކުރަނީ ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ދެބަސްވުމަކާ މެދުގައެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޓުން އެކަމާމެދު ދެކުނު …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ އިސްލާޙުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ބާރު އަޅުއްވައިދެއްވާ

އަޅުގަނޑުގެ އަޑު ފޯރާނީ ކިހާ ބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު މިވާހަކަ ބުނީމާ ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހާ ބައެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. މިވާހަކަ މި ދައްކަނީ ނުވަތަ ދެއްކެނީ މިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސާމެދުގައިއާއި، މުޅި ޤައުމާމެދުގައެވެ. ކޮންމެ ދެބަސްވުމަކާއި، ނުތަނަވަސްކަމަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދޭނޭ އާޚިރު މަންޒިލަކީ ކޯޓުތައް ކަމަށްވާއިރު، އެ ކޯޓުތައް ޤާނޫނަށް ބޯލަނބަނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ. ކޯޓުތަކަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރާފައިއޮތުމަކީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙަސީނާ މުޙައްމަދުއާއި، މުޙައްމަދު ނިމާލުގެ ވާހަކަ

ޙަސީނާ މުޙައްމަދުއަކީ ސވިލް ސަރވިސްކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު މީހެކެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތަކީ ވެރިންނަށް ސައިފޮދު ތައްޔާރުކޮށްދިނުމާއި، އޮފީސްތެރެއާ ފާހާނާ ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. ޙަސީނާ މުޙައްމަދު އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާކަމަށްބުނެ އެމައްސަލަ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. ކޮންކަހަލަ ޚިޔާނާތެއް ކަމަށްތޯއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި ކޮފީ ފުޅިއަކުން ކުޑަދަޅަކަށް ކޮފީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ގެއްލިގެންދިޔަ އަހަރުތަކަށް ބަދަލު ދިނުން

އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ދޭނީ ޙައްޤު އަދަބެވެ. ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެ ނިޔާ ކަނޑައަޅާނީ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅޭ ހެކި ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރަށް ބުރަވެވޭ ގޮތަކަށެވެ. ފުލުހުން މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާނީވެސް، އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާނީވެސް، އަދި ކޯޓުން ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅާނީވެސް ހެޔޮނިޔަތުގައެވެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަސްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ކޮށްފައިވާ ނުވާ ކުށެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަޅުގަނޑުވެސް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބޭނުމެވެ.

އަޅުގަނޑާއި، އިތުރު 53 ވަކީލަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުން މަނާކޮށް، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ޓުވީޓެއް ކުރިތާ މިއަދަށް ދެމަސް ފުރުނީއެވެ. އަޅުގަނޑާއެކު ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް 17 ވަކީލުންނަށް އޮތީ ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވިފައެވެ. ޖުޑީޝަރީގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ދައްކަން ފެށީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މި ބްލޮގަށްވެސް 3 އަހަރު ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މި ބްލޮގުގައި ލިޔާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި ބަލައި ނުގަތުން

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ ޢިބާރާތުގައި އޮންނަނީ “…..މީހަކަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ބަޔާން ހޯދުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހެކި ހޯދުމަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކޮށްގެން ވާނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ގޮތަށް ހޯދާ ބަޔާންތަކާއި ހެކިތައް ޝަރީޢަތަށް ބަލައިގަނެގެނެއް ނުވާނެއެވެ.” މި މާއްދާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެތައް ޤަޟިއްޔާއެއްގައި ތަފްސީރުކޮށްދީފައިވާ މާއްދާއެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/47 ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ މިއުސޫލު ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ލަދުހަޔާތް ނެތިދިއުން

އިންސާނީ ޠަބީޢަތުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ސިފައަކީ ލަދުގަތުމެވެ. އެއީ އިމެއް، ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނާގެ އުޅުމާ ގުޅުން ބަހައްޓަން މަޖުބޫރުކުރުވާ ޠަބީޢީ ސިފައެކެވެ. މުޖުތަމަޢުއެއްގެ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކާމެދު ގެންގުޅެންޖެހޭ އަސާސީ ސިފަތަކާއި، ޙުރުމަތާއި، އިޙްތިރާމް ހިފަހައްޓައިދޭ ރުކުނަކީވެސް ލަދެވެ. އިންސާނުން އެއްބަސްވެފައިވެފައިވާ އަޚްލާޤީ އިން ފަހަނައަޅައި ގޮސްފިނަމަ އަނެއް އިންސާނާ ތިމާއާ މެދު ދައްކާނޭ ވާހަކަތަކާއި، ދެކެފާނޭ ގޮތަކާމެދު ވާ ކަންބޮޑުވުމަށް އަހަރުމެން ލަދޭ ކިޔަމެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޕިއްޒާ ވަށްކޮށް އޮންނަނީ ކީއްވެ؟

އަޅުގަނޑު ބްލޮގްގައި ލިޔާ ކޮންމެ ލިޔުމަކާ ގުޅިގެންވެސް ކޮންމެވެސް ވަކީލަކާ، ނުވަތަ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކާ، ނުވަތަ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ދެވިދާނޭކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވާ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ. ޢާންމުކޮށް ވަކީލުންނާއެވެ. ބްލޮގުގައި ލިޔާނޭ ރަނގަޅު ލިޔުމެއްގެ ޚިޔާލަކަށް އެދުމުން މިރޭ ވަކީލަކު އަޅުގަނޑަށް ނިކަން ރަނގަޅު މަޝްވަރާއެއް ދިނެވެ. ތިޔައީ ދެން ކޮން ކަމެއްހެއްޔޭ، އަބަދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރޭ ޤާނޫނޭ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ ޖުޑީޝަރީއޭ ކިޔުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ބައެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިން!

 ސަރުކާރަކީ ދައުލަތެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެބައިމީހުންގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެބައިމީހުން އިސްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އެކަށައަޅާ އިންތިޒާމެކެވެ. ރައްޔިތުންނާމެދު އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނާނީ އެ މީހުންނަށް އެ ބާރު ދިން ފޮތުގައި ބުނެފައި އޮތް އިމުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ އިމުން ބޭރުވާނަމަ، އެކަން ބެލޭނޭ އިންތިޒާމުވެސް އެ ފޮތުގައި އޮންނާނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ބަލަން އިސްކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މީހަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އަހަރެން އަދާކުރީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއެވެ.

މިކަމާ މެދު ވިސްނާތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. “އަހަރެން ކުރާނީ ކީއްހޭ އެއީ މަގޭ ވަޒީފާއޭ” ބުނަމުން އެތައް ބަޔަކަށް ނުޙައްޤުން ދެވޭ އަނިޔާތަކުގައި ޝާމިލުވަނީ ދައުލަތުގެ ކިތައް މުވައްޒަފުންތޯއެވެ. އެއްބަޔަކު ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު އަޅާނުލާ ހަނު ތިބުމުން އެކަމަށް ތަރުހީބުދެއެވެ. “އެއީ އަހަރެންގެ ވަޒީފާއޭ” ބުނުމަކީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކު ފެށުނު ސަޤާފަތެއް ނޫނެވެ. ނާޒީ ޖަރުމަނުގައި ހިޓުލަރުގެ ފައުޖުތަކުން ޔަހޫދީންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ދިން ސިފައިންވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް