އަތަމަނަހުރާއެވެ ކިޔުނު ޖަރީރާ ރަށެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން، ކުށާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ރާބީ ކިޔާ ބޭފުޅަކު އުޅުއްވިއެވެ. ޖެހިލުންކުޑަކަމާއި، ވަކި މީހަކު ކިޔާފާނޭ އެއްޗަކަށް، ބޮލަކަށް ކަނދުރާއަކަށް ބެލުމެއްނެތި ...

ދޮންސަންޕަ ވަރިވާން އެދިގެން ނައިބުގެއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ. އޭނާގެ ފިރި މޫސާ ހުރީ ވަރިކުރަން ބޭނުންވެފައެއް ނޫނެވެ. ވަރިވާން ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ނައިބު މަނިކުފާނު ސުވާލުކުރުމުން މިހާރު ހިތާ ނުވަނީކަމުގައި ދޮންސަންޕަ ބުންޏެވެ. ވަރިއާ ހަމައަށް ...

ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި، ޒިންމާދާރު މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާނޭ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅުމަށް، ރައްޔިތުން އުފައްދާ މަޤާމުތަކެކެވެ. މީގައި ކޮންމެވެސް އެއް ސިފައެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ...

ލާޖެއްސުން ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފްގައި މާނަކޮށްފައިވަނީ، “އެއްގޯތި އަނެއް ގޯއްޗާއި ބަދަލުކުރުން، ވަރުންއެޅުން، ނުވަތަ ބައިހަމަކުރުން” މިހެންނެވެ. ލާޖެއްސުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ މުޢާމަލާތަކަށްވީނަމަވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި ...

ޤާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަމީމް ކޯޓުތަކުގައި ވަކަލާތުކުރުން މަނާކުރެވިއްޖެކަން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއިން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގެ ޒަރީޢާއިން މީޑިއާއަށް އެންގީ 14 ނޮވެމްބަރު 2015 ...

Logo Header Menu