ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1586/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތަބާ ނުވާކަމަށްބުނެ، ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްތަކުގެ ތެރެއިން، ޢަބްދުލްޢަލީމް ކިޔާ ބޭފުޅަކު ސިވިލްކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށް ސިވިލްކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން ގެންދަނީ ހުރުމަތުގެ ބޮޑު ...

އަޅުގަނޑަކީ ކުޑަކުޑަ މީހެކެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަށް އަންނަނީ ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވަނީވެސް ކުޑަކުޑަ ކަންތައްތަކާއެވެ. މި ލިޔުމުގައި ފާހަގަކުރަން މިއުޅެނީވެސް މި ދެންނެވިފަދަ ކުޑަކުޑަ އުހުދު ފަރުބަދަ ވަރުގެ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ...

ވޯޓު ދިނުމުގައި ސިފައިންނަށް ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނޭ ވާހަކަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަންބޮޑުވުމެކެވެ. އެގޮތަށް ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބުކަމަށް މިނިސްޓަރު ...

މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ބޮޑެތި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ އެމަސައްކަތަށް ކިޔާ އުޖޫރަ، (2 ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް މިލިޔަނަކަށް ނޭރިނަމަވެސް) ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މައްސަލަތަކުގައި ...

ފަނޑިޔާރުގެއާ ގުޅުވައި ދައްކާ ރިޝަވްތާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކައި ކޮޅުން ލާނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ތުޙުމަތުތައް ކުރިނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވެފައި އޮތްކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވާ ވަރަށް ...

Logo Header Menu