މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާމެދު ޢިލްމީ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިލްސިލާ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަޅުގަނޑު ފަށާ ކޮލަމްއެކެވެ. ފަނޑިޔާރުގޭގެ ވާހަކައަކީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ. “ގާތުން ބޮލިކޮއްޓެއެއް ދީގެން ނަމަވެސް ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ސުޕްރީމްކޯޓެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މި ޢިބާރާތް އޮތުމުން މިކަމާ ދެބަސްވުމުގެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމާ ކޯޓުތަކާ ގުޅޭ ...

ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލަކަށް ވާނީ އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެވިޔަފާރިއެއްގެ ސިއްރުތައް އެނގޭ މުވައްޒަފުން އެ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހު ވާދަވެރި ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކުރިން ...

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކޮށް ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޙުކުމްގެ ސައްޙަކަމާމެދު އަޅުގަނޑުވެސް ސުވާލެއް ...

މިލިޔުމުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ފާހަގަކުރި މައްސަލަތަކާއި، ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނު މައްސަލައާ ހާސްބައި ތަފާތެވެ. ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކުރެވުނީ ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅެފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ. ...

Logo Header Menu