ދައުލަތުގެ ހެކި ނަފީކުރެވޭފަދަ ހެކިބަހެއް ލިބިދާނޭކަމަށް ނުފެންނާތީ ދިފާޢީ ހެކިންނަށް ފުރުޞަތު ނުދިނުން

ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ހާޟިރުކުރެވޭމީހާ އެ ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްޗަށް، ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮޓަރީގެ ދޮރުތަކާއި، މޭޒުމަތީގައި އޮތް ބަރާއި، މަތީގައި އެނބުރޭ ފަންކާ ހެކިވި ޒަމާން މާޒީ ވެއްޖެއެވެ. 7 އޮގަސްޓް 2008 ތާރީޚުގައި ޤާނޫނުއަސާސީ ތަސްދީޤުކުރެވުމުން، އެއުސޫލުތައް ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އިތުރަށް ހިންގުމަކީ ތަޙްޤީޤް ހިންގާފަރާތަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ އުޞޫލުތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އުފަންވުމެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަސް!! …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުގައި ޝަރުޠުކުރުން

ޝަރުޠުކުރުމުގެ ބާރު ކުށެއްގެ ތުޙުމަތުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މިހާ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، އެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވުނުތާ ގިނަވެގެން ސައުވިސް ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޟިރުކުރަންޖެހޭނޭ ކަމަށާއި، އަދި ޝަރުޠަކާއެކު ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި އެމީހަކު ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު އެ ފަނޑިޔާރަކަށް ލިބިގެންވާކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 48 ވަނަ މާއެްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. މިމާއްދާގައި މި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠު، ތަފްޞީލުކޮށްދެނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

“ވިހިހާސް ރުފިޔާ ކަލާއިގެން ވަކީލު ފިލައިފި”

މިއީ ޖިނާއީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލަކާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ވަކާލާތު ކުރައްވަނީ ބޮޑެތި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށްވާތީ އެމަސައްކަތަށް ކިޔާ އުޖޫރަ، (2 ޕޮއިންޓް ކޮންމެވެސް މިލިޔަނަކަށް ނޭރިނަމަވެސް) ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މައްސަލަތަކުގައި އޭނާ ކައިރިއަށް ވަކާލާތުކުރުމަށް އެދިގެންދާ މީހުން ދަނީ އޭނާގެ ޤާނޫނީ މަސައްކަތުގެ އުޖޫރަ ބޮޑުވާނޭކަން އެނގިތިބެއެވެ. ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ މި ވަކީލާ ގުޅޭ ވާހަކައެކެވެ. ދިމާވި ހާދިސާއަކީ ރާއްޖޭގައި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުންނަށާއި، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ސިހުރު ހާހުރާ!

މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވަކީލުންގެ ދައުރަކީ ހަމައެކަނި މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ދިރާސާކުރުމާއި، ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުން އެކަނިކަމަށް ހީފުޅުވަނީތޯއެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ އިވޭ އަޑުތަކުން ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ދައުރު މިހާރު އެއަށްވުރެ މާ ފުޅާކަމަށް ފެނެއެވެ. ޙާޖަތުގެ ދެރަކްޢަތް ނަމާދެއްކޮށް، “އާމަނައް ރަޞޫލް ދަލީލް” “ލައު އަންޒަލްނާ ދަލީލް” އަދި ޔާސީން ސޫރަތުގެ “ސަލާމުންޤައުލަން” އިން ފެށިގެން ފަހަތަށް އޮންނަ ހަތަރު ޢާޔަތާއި، “އިންނަ ފީ ޚަލްޤިއްސަމާވާތި” އިން ފެށިގެން އެސޫރަތް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތު ހިފާތަ؟؟

ފަނޑިޔާރުގެއާ ގުޅުވައި ދައްކާ ރިޝަވްތާއި، މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމުގެ ވާހަކަތަކަކީ ދައްކައި ކޮޅުން ލާނޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ތުޙުމަތުތައް ކުރިނަމަވެސް އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވެފައި އޮތްކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެއިން ކަމެއް ސާބިތުވާ ވަރަށް ތަޙްޤީޤެއްވެސް ހިންގާފައިވާ އޮތްކަމެއްވެސް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. މި ލިޔުމުގައި މިބަލާލަނީ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން އެކިފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ރިޝްވަތާއި، ނުފޫޒް ފޯރުވުމުގެ ތުޙުމަތުތަކަށެވެ. އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު އަލްއުސްތާޛް ޙުސްނުއްސުޢޫދު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ މިނިވަންކޮށް، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑުމޮހޮރާ މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކޯފާ

ރުޅިއައިމާ ރުޅިއަންނަ މީހާއަށް “ހޭއަރުވާލުމަކީ” ތަހުޒީބާ ދުރު ގޮތެކެވެ. “ޑަޑަންޑަން” ކިޔާފައި ނިންމުންތައް ނިންމުމަކީ އަމުދުން ޢަދުލުއިންސާފާ ނުބައްދަލު ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކަކުވެސް ދެބަސްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުލުފުލުގައި ނެރުނު ދެ އަމުރުން އަޅުގަނޑަށް އިޙްސާސްވީ ކޮންމެވެސް އަޑިނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް މެދުވެރިވެގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން އިންތިހާއަށް ކޯފާވެއްޖެކަމެވެ. ކޯފާގެ ޝިކާރަޔަކަށް މިފަހަރުވީ އެބޭފުޅުންގެ ނުހަނު ބޮޑު ތާޢީދާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވުނުކަމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑުމޮހޮރާގެ ސުންޕާކަން ހަމަ ބޮޑީއެވެ.

ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅު ފޮއްތެޔޮ ފަޅު ހިއްކައިގެން 144 ހެކްޓަރުގެ ބިން ލިބޭ ގޮތަށް ރަށެއް އުފެއްފުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫޢުއެއްގެ ދަށުން ފެންމަތިވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މިއީ މުޅި ވ.އަތޮޅުގެ އާބާދީ އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ވ.ރަކީދޫ، ވ.ތިނަދޫ އަދި ވ.ކެޔޮދޫއަކީ އިތުރު ރަށެއްގެ އާބާދީއެއް އެއްފަސްކުރުމަށް ޖާގަހުރި ނުވަތަ ހިއްކައިގެން ބޮޑުކުރެވޭނެ ރަށްރަށަށް ނުވުމާއެކު ސަރުކާރުން އޭރު ނިންމަވާފައިވަނީ މި އާބާދީތައް އެއްފަސްކުރުމަށްޓަކައި ވ.ބޮޑުމޮހޮރާގެ ފަރުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ އިޢުލާނު ވިދާޅުވާށެވެ. އެ ލިޔުމުގެ ތާރީޚަކީ 18 ފެބްރުއަރީ 1959 އެވެ. ‘ފްރެންޗް ލެދަރު’ ގެނައުމާއި ގެންގުޅުން މަނާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެފަދަ އެއްޗެއް ގެނައި ނުވަތަ ގެންގުޅުނު މީހަކާމެދު އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކުރާ އިޢުލާނެވެ. އޭރުގެ ގޮތުންނަމަ މިއީ ޤާނޫނެކެވެ. ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ވުޒާރަތުއްދާޚިލިއްޔާއަށް ފެންނަ ގޮތެއްގެ މަތީން ޢަމަލުކުރެވޭނޭކަމަށެވެ. އެއީ އަދަގޮނޑި ޖެހުންތޯ، ހައްދު ޖެހުންތޯ، އަރުވާލުންތޯ، ނުވަތަ ބުރިން ހަން ނެގުންތޯ، …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ޙައްޤު ބަސް ބުނުމަށް ވަކީލުން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ޝަރަފްވެރި ވަޒީފާއެކެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ‘ދަންނަ’ ބައެއް ކަމުގައި މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ފަރުދުން ދެކެއެވެ. ޢަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ކުޑަވެގެންދާ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި އެކަމާމެދު ޤާނޫނީ ވަކީލުން ބަސް ބުނަންޖެހޭކަމަށް ޢާންމު އަފްރާދުން ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބަކީ އެއީ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމޭނުން ތިބުމަކީ ގޯހެއްކަމަށް މީހުން ދެކުމަކީ، ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ބަސް މުޖުތަމަޢުގައި ވިކޭކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ދައުލަތެއް ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

4 ޙާލަތު؛ 8 ރަޢުޔު

ޤިޔާސް ކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގައި، އަސްލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ، Stare Decisis އެވެ. ލެޓިން އަށް އަސްލު ނިސްބަތްވާ، މިމަބްދަޢުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއަކީ stay with what has been decided އެވެ. ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި، މިމަބްދަޢުގެ ތަފްސީރަކީ، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް، އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން އެބާވަތުގެ ވަޤާއިޢުތައް ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ޤިޔާސް ކުރަންވާނޭކަމެވެ. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް ފަހުން އަންނަ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް